d.5. Susanna NEL, ged. 11/10/1756

d.5.  Susanna, ged. 11/10/1756, x Philipus (Jacobus) DU PREEZ, geb. c. 1751 xx 27/04/1800 Kaapstad Wijnand BREITENBACH.

Susanna was die dogter van Louis Nel en Maria Rossouw.Susanna
Baptised: 1756, den 10 October
Father: Louis Nel
Mother: Maria Rossouw
Witnesses: Johannes Jacobus Conterman, en Susanna Nel
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Baptism register, 1743 to 2 Feb 1800, page 36, entry number 29. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G4 7/1. Transcribed by Lynn Couperthwaite, Trysie Joubert, Richard Ball as part of the eGGSA Project, from VC 657, Cape Archives Repository

Testator(s):
Philippus Jacobus du Preez
MOOC8/51.38a
2 Maij 1795
Höhne
Inventaris mitsgaders taxatie van alle zodanige goederen als ab intestato met er dood zijn ontruijmd en nagelaten door den landbouwer Philippus Jacobus du Preez ten voordeele van desselfs overgebleevene weduwe Susanna Nel ter eenre, als meede hunne bij andere in huwelyk verwekte vier minderjarige kinderen met naamen
1) Maria oud 20
ter andere zijde
2) Johannes Ludovicus oud 18
3) Louis Nel oud 16 en
4) Susanna Nel oud 12 jaaren
Zodanig ende indiervoegen als dezelve door de landb:s Hermanus Carel du Preez en Daniel Nel zyn g’inventariseerd, en door de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren getaxeerd in maniere als volgt, namentlyk
Rd:s
Een opstal staande op de leenings plaats genaamt de Buffelscloof gelegen in de Cango
300:--
een opstal staande op de lenings plaats gen:t de Klip Fontijn geleegen aan de Groote Visch Rivier aan deese zyde
100:--
een opstal staande op de lenings plaats gen:t de Buffels Fonteijn aan de Visch Riviers Berg aan deese zyde van de Groote Visch Rivier
100:--
drie halfaame
6:--
een aams vat
4:--
een bier pyp
4:--
twee boter vaaten
12:--
twee kiste
8:--
twee beddens
25:--
een tafel
3:--
een stoel
1:--
vier potte
20:--
drie tinne schotels
4:--
ses tinne borde
0:36
twee roers
12:--
een tee potje
2:--
een halve stelletje teegoed
een keetel
2:--
zes leepels
1:24
zes vorken
een rooster
1:24
een leepel
0:24
een oude wagen
50:--

Beestiaal
Rd:s
taggenteg beesten
310
een duyzend vyf hondert schaapen
500
zes paarden
50

Leijfeigenen
Rd:s
een slave jonge gen:t Baatjoe van Boegies oud en afgeleefd
25

Lasten des boedels
Rd:s
Rd:s
aan d: E: Comp:ie voor twee jaaren en ses maanden agterstallige recognitie penn: op voorsz: plaatz de Buffels Cloof gelegen in de Cango
62:24
aan Johannes Jurgens
37:--
99:24
Zulx den boedel zuyver rendeert
Rd:s1441:36
Aldus g’inventariseerd ende getaxeerd ter Weeskamer aan Cabo de Goede Hoop den 2 Maij 1795.
Als gecomm: Weesm: W:J: van Oostersee, H:J: Fehrszen
Voor den opgaaf: Susanna Nel wed: du Pree
Mij praesent: J:G: Blanckenberg, gesw: Clercq

(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F51%2E38a&freesearchkey=louis%20nel)


Kinders:

e.1.  Maria DU PREEZ, ged. 21/05/1775.

e.2.  Johannes Lodewicus DU PREEZ, ged. 01/02/1778.

e.3.  Louis DU PREEZ, ged. 06/05/1781, oorl. 07/04/1848.

e.4.  Susanna DU PREEZ, ged. 17/03/1784.

FAMILYSEARCH
Stellenbosch baptisms 1733-1788

FAMILYSEARCH

Stellenbosch baptisms 1765-1793