d.4. Gabriël NEL, ged. 04/07/1754

d.4.  Gabriël, ged. 04/07/1754, burger te Swellendam, x 08/03/1778 met Johanna LE GRANGE, ged. 04/11/1759, d.v. Johannes Petrus le Grange en Anna Fourie. JLG is daarna met Pieter du Plooy getroud.

Gabriël was die seun van Louis Nel en Maria Rossouw.

Gabriel
Baptised: 1754, den 21 Julij
Father: Louis Nel
Mother: Maria Rossouw
Witnesses: Gabriel Rossouw, en Anna Retief
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Baptism register, 1743 to 2 Feb 1800, page 28, entry number 26. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G4 7/1. Transcribed by Lynn Couperthwaite, Trysie Joubert, Richard Ball as part of the eGGSA Project, from VC 657, Cape Archives Repository

Louis Nel se vierde seun, Gabriël Nel, getroud 8 Maart 1778 met Johanna le Grange, gebore 4 November 1759, was 'n burger van Swellendam en het twee kinders gehad: Louis Nel, gedoop 21 Mei 1780 en Anna Catharina Helena Nel, gedoop 4 Mei 1783.   (Borman, Hans:  Familie Nel van Nelspruit, 1982)


Testator(s):
Gabriel Nel
MOOC8/52.26a

27 Jannuarij 1797
Inventaris mitsgd:s taxatie van alle zodanige goederen als ab intestato metter dood zyn ontruimd ende nagelaaten door Gabriel Nel ten voordeele van zyne overgebleevene huysvrouw Johanna la Grange ter eenre; in hunne by den anderen in huwelyk geprocreerde twee kinderen met naamen
1) Anna Nel oud 16 jaaren staande in huwelyk te treeden met [ ..... ]
ter andere zyde
2) Louis Nel oud 23 jaaren
zodanig ende in diervoegen als deselve door de landbouwer Marthinus Prinsloo en Barend Christoffel Gryling zyn opgenoomen en geinventariseerd, mitsgd:s door ons ondergeteekende gecomm: Weesmeesteren getaxeert in maniere als volgt, namentlyk
Rd:s
vyf potten
10:--
drie emmers
3:--
een botervat
7:--
een tafel defect
2:--
een stoel
1:--
twee kisten
10:--
een diszel, een schaaf, een snymes
2:--
seven tinne borden en drie kommen
2:24
twaalf vorken
1:24
twee ketels defect
2:--
een coffy kan en een trekpot
3:--
een koekepan
1:--
een coffy moolen oude
1:--
een oude wagen met zyn toebehoren
140:--

Beestiaal
Rd:s
ses paarden /:aanteel:/
72
een hondert vyf en veertig beesten
684
een duyzend twee honderd en twee schaapen
601

Leyfeigenen
Rd:s
een slaaven meid gen:t Dorinda van de Caab
250
Zulx den boedel rendeert
Rd:s1793
Aldus geinventariseerd en getaxeerd ter Weeskamer aan Cabo de Goede Hoop den [ ..... ]
Als gecomm: Weesm: W:J: van Oostersee, J:A: Trüter
Dit + kruys merk is door Johanna la Grange eigenhandig gesteld
Mij present: J:P: Faure, Secret:s
(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F52%2E26a&freesearchkey=louis%20nel) 


Testator(s):
Gabriel Nel
MOOC8/52.26b
27 Jannuarij 1797
Wij onder getekent als bewijs dat wij de wedewe van Gaveriel Nel sijn vee en goederen heeft opgenomen en bevonden
twaalf hondert en twee schaapen
hondert vijf en veertig beesten
5 potten
3 emmers
een botervat
een tavel
een stoel
2 kisten
1 dissel
1 schaaf
1 snijmes
7 borden
3 kommen
12 vurken
2 ketels
1 koffikan
een trekpot
1 koekpan
1 koffi moolen
1 waagen met sijn toebehoorde
1 slaven meijt
ses paarde
den 27 Januwaari 1797
Martines Prinsloo
Ba: Ch: Greyling