b.1. Margaretha VON WIELLIGH, ged. 17/07/1707

b.1. Margaretha, ged. 17/07/1707, Kaapstad, (will 10/10/1729), woon in Tafelvallei, x 17/10/1728 met Christiaan VICTOR, ged. 07/06/1699, (will dated 11/04/1731. 7/1/11.49), s.v. Jacobus Victor en Candares van Suratte

Margaretha was die dogter van Nicolaus von Wielligh en Elizabeth van Wyk.

Eoden (17 Jul)
Nicolaes van Weli, en Elisabet
van Wijck onder getuijgen van
Pieter Lagrangie, en Margareta
Cool eghte luijden
- Margarita
EGGSA
Kaapse doopregisters. 1707.
DG:  Margaretha Cornelisz Kool was gebore in Rotterdam.  Sy was getroud (16/11/1704) met Pierre le Grange, geb. 1664, Cabriere, Provence, Frankryk.

Caspar Hendrik
Caspar Hendrik Batenhorst, en Christina Matthijsz van de Caap
Frans Hend:k Batenhorst, en Margareta van Wieling.
EGGSA
Cape Town Baptisms 1725  Written by transcribed by Corney Keller.

Margaretha trou op 17/10/1728 met Christiaan Victor.

17e ditto
Christiaan Victor van Cabo de Goede Hoop, jongm:,
met Margareta van Wieling van Cabo voor:nt, jonge dogter.
EGGSA
Kaapse huwelikregisters. 1728.  Written by transcribed by Corney Keller. Posted in Cape Town Marriages 1713 to 1756

Christiaan was die seun van Jacobus Victor by ‘n slawevrou, Candares van Suratte.  Suratte (nou Surat) was die VOC-plek aan de noordweskus van Indië, ten noorde van Malabar.  Candares / Candas van Surat / Patana sold at Cape (4 May 1697) aged 15 years by fiscal Pieter [van] Helsdingen to Albert Koopman for 40.00 & again (29 October 1697) aged 16 years by Albert Koopman to Gerrit Victor for 100.00.”  (Mansell G Upham: Uprooted Lives Unfurling the Cape of Good Hope’s Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713).

7 Juny 1699
van Candares van Suratte, slavin
van Gerrit Victor, onder getuyge
van Joost Ventura, en Maria van
Bengale, gent.
- Christiaan.
EGGSA:  Burger slaaf dope. 1696-1712.
DG:  Joost Ventura, vryswarte en visserman.  (South Africa’s Stamouers)
DG:  Maria van Bengal, slaaf van die sieketrooster Pieter van der Stael.

Jacobus Victor, geb. Negombo (Ceylon), (bekend as ‘n baasskutter) was met Magdalena Wendels getroud.  Magdalena en Jacobus se huwelik was waarskynlik ontbind.  Op 17/05/1710 trou sy met Jan Gerritz.  Na Jacobus se dood in 1719 het Christiaan Victor van de Kaap (25 jr) op 01/08/1723 die Politieke Raad gevra om hom vry te stel van slaweny en ook dat hy burgerstatus wou hê.  Dit is toegestaan deur die Politieke Raad op grond daarvan (volgens getuienis gelewer) dat hy ‘n aanwins vir die gemeenskap sal wees.  Die volgende ongewone ondersoek van hierdie aard was eers weer 70 jaar later aangehoor.  (Johann Claasen:  Gerrit Victor. ‘n Kort lewensskets)  “Jan Gerritz and his wife Magdalena Wendels adopted Christiaan as stepson. Jan taught Christiaan, who had been baptised, the smith's trade and his progress was such that from January he had been assisting with iron work for mills and other important jobs. Because of the service he could render to the public, they were requesting that Christiaan be enrolled as a burgher now that he had reached his majority.”  (Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope Cape Town Archives Repository, South Africa Reference code: C. 71, pp. 145-153.)

Slegs een kind is uit Margaretha en Christiaan se huwelik gebore:

c.1. Elizabeth Magdalena VICTOR, ged. 18/09/1729, Kaap.

FAMILYSEARCH
DG:  Nicolaus von Wielligh en Magdalena Wendels


Leysbeth Magdalena,
d' vader Christiaan Victor, d' moed:r Margarta van Wielinge,
get:n Nicolaas van Wielingen, en Magdalena Wendels;18e 7b:r.
EGGSA
Kaapse doopregisters. 1729.

Op 10 Oktober 1729 was Margaretha se boedel opgestel, slegs 4 weke na die geboorte van haar baba.

Testator(s):

Margaretha van Wielinge

10 October 1729
N:s Leij
Inventaris mitsgaders taxatie van alle sodanige goederen als ’er sijn naargelaten en met ’er dood ontruijmt, bij Margaretha van Wielinge huijsvrouw van den burger Christiaan Victor ten voordeele van gem:e Victor ter eener en 
hun nagelaten kind oud 4 weken gen:t Elisab: Magdalena Victor
ter andere zijde
so als deselve door hem ten overstaan van den mede burger Nicolaas van Wielinge als grootvader aan d’ ondergetekende gecomitt:e Weesm:n heeft opgegeven en sijn gewardeert als volgt
ƒ
Een huijs en erff staande ende gelegen in dese Tafelvallij bij opgem: Victor bewoond werdende getax:t op
4500

In de kamer aan de regterhand
ƒ
1 gemeene kas tot
36
6 stoelen tot
12
1 vierkant tafeltje tot
4
3 gesort:e rackjes met eenig porcelijn, 1 spiegeltje en een armblaker te samen
9

In de combuijs
ƒ
2 ijzere potten tot
9
1 kopere ketelje
3
2 oude tinne schotels en 3 tinne borden
6
1 rooster, een vlijsvork, 2 schuijmspanen, 1 asschop en 1 tang
6
1 kopere tekeltje tot
5
2 watervaten, 2 waterlepels en een emmer
6
1 rackje met 4 porcelijne schoteltjes
3
1 oude kist met een vlijsvat
4

In de smitswinkel
ƒ
alle ’t gereetschap, te samen getax:t op
360
1/2 hoed smekolen getax:t op
21
aan ongewerkt ijzer
60
2 mans slaven a 100 rd:s ider
600
1 slavin tot
180
aan inkomende schulden volgens schultboek
1200
Somma
7024

Lasten des boedels
ƒ
ƒ
aan de Weeskamer over de 2 laaste paaijen van ’t huijs
3000
aan Johannes Kruijwagen
3498
aan de wed: Valk
240
aan Nicolaas van Wielinge
110
6848
is het suijver bedragen des boedels een somma van
ƒ176
Aldus g'inventariseert en getax:t aan Cabo de Goede Hoop den 10:e October 1729.
Gecommitt:e Weesm:n: J: Blanckenberg, M:ns Bergh
Dit is + de handtekening van Christiaan Victor
Nicolaas van Wielligh
Mij present: J:b Lever, Secretaris

(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F5%2E10&freesearchkey=van%20wielligh)
(Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa.  Ref no.: MOOC 8/5.10.)

Christiaan het op 04/06/1730 met Catharina Kervel hertrou, by wie hy nog ‘n aantal kinders gehad het.  Sy was die dogter van Jurgen Kervel van Haarlem en Catharina Hermansz.