e.4. Johannes Paulus NEL, ged. 22/12/1799

e.4.  Johannes Paulus, ged. 22/12/1799, Ladysmith, oorl. 02/10/1871, Prins Albert,  x 03/04/1820 met Maria Elizabeth LE GRANGE, ged. 12/04/1801, Swellendam, d.v. Jacobus le Grange en Johanna Dorothea Kok xx 14/08/1825, Swellendam met Dorothea Regina NEL, geb. 1810,  Driefonteyn, Prins Albert, Koup, oorl. 27/07/1861, Driefonteyn, Prins Albert, Koup, d.v. Jan Johannes Petrus Nel en Johanna Carolina Hoffman xxx Christina Isabella LE GRANGE, geb. c. 1807, oorl. 23/01/1894.

Johannes Paulus was die seun van Johannes Nel en Maria Francina van der Vijver.


FAMILYSEARCH

Testator(s):

Maria Elisabeth la Grange
MOOC8/69.16a
3 November 1823
Inventaris mitsg:s tauxatie van alle zodanige goederen als er ab intestato met de dood zyn ontruimd ende nagelaten door Maria Elisabeth la Grange ten voordeele van haren nagelaten man den burger Johannes Paulus Nel Joh:s zoon ter eenre en hunne by den anderen in echt verwekte drie minderjarig kinderen, met namen
1) Jacobus Johannes geboren den [ ..... ] April 1821
ter andere zyde
2) Maria Elisabeth geboren den [ ..... ] December 1822
3) Johannes Paulus Nel geboren den 7:e Augustus 1824
invoegen als het een en ander door den veldcornet Willem Johannes van der Merwe ter presentie van getuijgen is opgenomen en in geschrifte gebragt, mitsgaders door ons ondergetekende gecommitteerde Weesmeesteren geinventariseerd en getauxeerd in maniere als volgd, te weeten
Rd:s
een kleine tafel defect
2:--
een stoof
1:--
twee oude stoelen
2:--
acht mudden zakken
8:--
een kopere ketel
2:--
een lepelrak met 11 tinne lepels en 11 staale vorken
3:24
acht porceleine en twee tinne borden
2:--
een blikke kom en een zoutvaatje
0:30
twee kommetjes
0:12
drie yzere potten
6:--
een schryf doosje
2:--
een bedt met volle toebehooren
25:--
een bedt met vier kussens
20:--
een ossenwagen met zyn toebehooren
300:--
een kist defect
4:--

Beestiaal
Rd:s
twaalf trekossen
240:--
twaalf aanteel schapen
18:--
vier honderd zeven en veertig aanteel bokken
447:--
Rd:s1083:18

Last des boedels
Rd:s
aan Jacobus le Grange over koop van een wagen per rest
162:24
Overzulks den boedel zuiver rendeert
Rd:s920:42
Aldus geinventariseerd en getauxeerd ter Weeskamer aan de Kaap de Goede Hoop op den 3:e November 1823 ende zulks op het op en aangeeven van den in den hoofde dezes vermelde weduwenaar, dewelke verklaarde zich hierinne ter goeder trouwe gedragen en met zyn weeten niets verzweegen of terug gehouden te hebben van al het geen tot den boedel en nalatenschap behoord invoegen hy dan ook betuijgde de deugdelykheid zyner opgave ten allen tyde des vereischt wordende met solemneele eede nader te bevestigen en verdere belofte zoo hierna nog iets tot gesegde nalatenschap behoorende mogte worden ontdekt, daarvan nader en getrouwelyk ter Weeskamer opgave te zullen doen ten einde desen inventaris daarmede na behooren te amplieeren.
In teeken der waarheid is deezen ter presentie van de ondergetekende gecommitteerde Weesmeestern ende my Adjunct Commis der Weeskamer door den inventarient eigenhandig ondertekend.
Als gecomm: Weesmeesteren: A: v: Breda, D: Kuys
Johannis Paulus Nel Johannis soon
My present: J: Serrurier, Adj:t C:s

(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F69%2E16a&freesearchkey=paulus%20nel)


FAMILYSEARCH


FAMILYSEARCH


FAMILYSEARCH