d.10. Anna Adriana NEL, ged. 25/07/1781

d.10.  Anna Adriana, ged. 25/07/1781 x 17/04/1796 met Gerrit Petrus SLABBERT.

 Anna Adriana was die dogter van Willem Nel en Petronella Catharina Botha.


Anna Aderjana
Baptised: 25 Jul 1781
Father: Willem NEL
Mother: Petronella Catharina BOTHA

Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Drakenstein, Baptism register, 1775-1785, page 89, entry number 5. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G3 3/3. Image 468 on FamilySearch film no. 008120997. Note: Witness names not transcribed 1775-1785.. Transcribed by Cornel Viljoen, from LDS film 008120997.

Testator(s):
Anna Adriana Nel
Gerrit Petrus Slabbert

MOOC8/28.18
15 November 1808
Copij
Inventaris van alle zodanige goederen als ’er door Gerrit Petrus Slabbert en Anna Adriana Nel in gemeenschap zijn bezeeten en door de laatstgemelde met ’er dood ontruimd en nagelaaten, mitsg:s op heden opgenoomen en in waaren weezen bevonden geworden zijn, te weeten
D’ opstal der leeningsplaats genaamd de Kleine Brakkerivier gel: in de Zwarteruggens aan deeze zijde van de Zondagsrivier

Losse goederen
een osse wagen met zeil en toebehoor
een bootervat
een booterkarne
twee emmers
een ankervatje
een halfankervatje
een kleederkist
een vleeschvatje
een watervatje
een wagenkist
een kelder
een seepvorm
twee houtbijlen
een handbijl
drie booren
twee schaven
drie bijtels
een raspe
een vijl
een bed met zijn toebehooren
een tafel
drie stoelen
drie geweeren
drie ijzere potten
drie tinne schootels
vier tinne borden
agt tinne leepels
tien ijzere vurken
een rooster
een vuurtang
een vleesch vurk
een uijntjes ijzer
een mandje
twee aarde potten
een aarde trekpot
vier bottels
een vlessche
een handmoolen
een koopere keetel
een koopere kandelaar
een leijsteen
een scheerbak
drie koornzakken
een zaag
een haamer
een kogelvorm
een booterbak
een passer, winkelhaak en kruishout

Beestiaal
twaalf trek ossen
agttien aanteelbeesten
tweehondert vijf en sestig schaapen
een hondert en veertig bokken

Lijfeigene
een mansslaaf gen:d Simon van Mosambique

Uitstaande penningen
de erfportie die op Gerrit Petrus Slabbert, uit de nalatenschap van zijne ongehuwd overleedene suster Elsje Sophia Slabbert, onder de Weeskaamer berustende, mogte koomen te vallen

Schulden
Rd:s
aan Johannes Gideon Andries Slabbert de koop somma van de voorgemelde opstal der leenings plaats de Brakkerivier
600

Erfgenaamen
Petronella Aletta Catharina Slabbert oud 8 jaaren en 6 maanden
Aldus gedaan en g’inventariseerd ter plaatse gen:d de Hartebeestefontein gel: aan de Kleine Winterhoeksberg op den 15 November 1808 en zulks volgens het op en aangeeven van Gerrit Petrus Slabbert, dewelke betuigde hierinne ter goeder trouwe te hebben gehandeld en niets met zijn weeten te hebben verzweegen of agtergehouden, weshalven zich bereid verklaarde, deeze voorenstaande opgave ten allen tijden des vereischt wordende met solemneele eede te willen bevestigen, met verdere belofte zo iets nader tot den boedel specteerende mogte koomen te ontdekken, deezen inventaris daarmede te zullen amplieeren. Alles in ’t bijweezen van den gerechtsbode Johannes Henricus Lange en den veldcornet Gabriel Stolz als getuigen /:onder stond:/ voor de opgave /:get:/ Gerrit Petrus Slabbert /:in margine:/ als getuigen /:get:/ J:H: Lange, Ger: Bode /:get:/ Gabriel Stolz, Veldcornet /:lager:/ in kennisse van mij /:get:/ J: Knobel Sec:s
Accordeert met de origineele: J: Knobel, Sec:s
(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F28%2E18&freesearchkey=Kleine%20Brakkerivier)