e.1. Jan NEL, ged. 10/10/1784

e.1.  Jan, ged. 10/10/1784, oorl. 20/10/1860, Hartmanskraal, dist. Bedford x 09/03/1816, George met Elizabeth Isabella (Elsie) STRYDOM, ged. 11/12/1796, oorl. 01/12/1819, Grahamstad, d.v. Hendrik Josephus Strydom en Margaretha Isabella (Elizabeth) Botha xx 09/04/1827 met Clara Isabella VAN DER MERWE, geb. 07/03/1804, oorl. 1859, d.v. Pieter Schalk van der Merwe en Cornelia Labuschagne.

Jan was die seun van Gerrit Nel en Johanna Olivier.


Jan
Baptised: 1784, den 10 Octobr
Father: Gerrit Nel
Mother: Jannetje Olivier
Witnesses: Gerrit Cornelis Olivier, en Anna Nuwhoud, Jan Nel, en Sara Gousch
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Baptism register, 1743 to 2 Feb 1800, page 218, entry number 84. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G4 7/1. Transcribed by Lynn Couperthwaite, Trysie Joubert, Richard Ball as part of the eGGSA Project, from VC 657, Cape Archives Repository

Uit hulle pa se sterfkennis van 1816:1) Jan Nel mondig
ter andere zijde
2) Gerrit Cornelis mondig
3) Willem Andries mondig
4) Jeremias Daniel mondig
5) Louis oud 20 jaren
6) Anna Helena Martha Nel get: met Willem Nel Jansz:n
7) Geesje Maria Beatrix oud 17
8) Ockert Johannes oud 12
9) Isaak François oud 10 en
10) Elias Paulus Nel oud 9 jaren

(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F62%2E17
a&freesearchkey=louis%20nel)


Testator(s):
Jan Nel Gertz:
Elsje Strydom
MOOC8/35.6
18 January 1820

L:ra f: n:o 34
H: Ellis
Staat en inventaris van alle zodanige goederen en effecten als tot den gemeenschappelyken boedel van wylen Elsje Strydom en nagelatene man Jan Nel Gertz behoren, en door deselve sub dato 1 Dec:r 1819 met ’er dood ontruijmd en nagelaten, zynde deselve geformeerd en ingeschrifte gebragt door Charles Allen Secretaris van het district Uitenhage en als not:s fungerende in presentie van de natenoemene getuigen, bestaande deselve in als volgt
1 bed en toebehoren
een katel
een karn
drie kookpotten
een pan
een rooster
een wagenkist
een emmer
een boter bak
1 balitje
een stoof
drie stoelen
een byl
een geweer
een tavel
een osse wagen compleet

Beestiaal
een ryd paard
twee en twintig ossen
zeven aanteel beesten
twee hondert vyf en negentig schapen
en bokken

Erfgenamen
Gerrit Johannes geb: 27 Mey 1819

Lasten
Rd:s
aan M: Teeg
60:4
aan J: Bertram
12:4
Aldus g’inventariseerd te Grahamstatt, heden den 18 January 1820 - ende zulx op het op en aangeven van voorm: Nel in den hoofde gemeld, dewelke betuygde de tot den gemeenschappelyken boedel behoord hebbende goederen ter goeder trouwe zig gedragen en met zyn weeten niets verswegen ofte agter gehouden te hebben, met belofte zo iets ontdekt dat daartoe is behorende dese inventaris daarmeede te zullen amplieren, mitsg:s de vereischt wordende met eede te staven ende zulx in bywesen van Adriaan de Waal en H:k Langenbach als getuigen
Als getuige: A: d: Waal, H: Langenbach
Jan Nel G:S:
In kennisse van my: C: Allen, Not:s

(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F35%2E6&freesearchkey=jan%20nel)

9 April 1827
1827, this 9th day of April 1827
Johannes Nel
marital status: Widower
residence: of the District of Somerset
and
Isabella Vandermerwe
marital status: Spinster
residence: of the District of Albany
were married here by Banns
this 9th day of April 1827 by Thomas Ireland, Chaplain
This marriage was solmenized between us
groom signature: Johannes Nel
bride signature: Isabella van der merwe
witnessed by: Wm. Howard, T N Cromhout

Source: Grahamstown - St George (Anglican), Grahamstown, Eastern Cape. marriage register, 1826-1836, page 20, entry no 158. Repository: Cory Library, MS 14 879-1. Transcribed by Lynn MacLeod as part of the eGGSA Project, from photographs by William Jervois, and proofread by Sue Mackay