d.8. Martinus Francois NEL, ged. 04/05/1766

d.8.  Martinus Francois, ged. 04/05/1766, burger te Swellendam, x 30/09/1792 met Gesina LABUSCHAGNE, ged. 12/10/1777. d.v. Frans Labuschagne and Cornelia Potgieter.

Martinus Francois was die seun van Louis Nel en Maria Rossouw.Testator(s):
Geesje Labuschagne
MOOC8/52.3a
26 Maart 1796

H: Ross
Inventaris mitsg:s taxatie van alle zodanige goederen als ab intestato met er dood zijn ontruijmd en nagelaten door Geesje Labuscagne, ten voordeele van haren overgeblevenen man den landbouwer Marthinus Francois Nel ter eenre en hun bij den anderen in huwelijk verwekt dogtertje genaamd
Cornelia Nel oud 1 1/2 jaar
ter andere zijde
zodanig ende in diervoegen als dezelve door de meede landbouwers Jan Nel en Meijndert Klaasen is g’inventariseerd, en door de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren getaxeerd en in maniere als volgt, namentlijk
Rd:s
1 osse wagen met zijn toebehoren
150:--
1 boter vat
3:--
1 emmer
0:24
1 bed met desselfs toebehoren
10:--
1 kist
4:24
2 potten
6:--

Beestiaal
Rd:s
300 aanteelschapen
150
88 aanteel beesten
472
6 paarden
95
Somma
Rd:s891

Lasten des boedels
Rd:s
aan den burger Louis Nel
47
over sulx den boedel zuijver rendeerd
Rd:s844
Aldus gedaan, geinventariseerd ende getaxeerd ter Weeskamer aan Cabo de Goede Hoop den 26 Maart 1796.
Als gecomm: Weesm:ren: A:V: Bergh, W:J: van Oostersee
Voor den opgaaf: Martines Franscoijs Nel
Mij present: G:A: Watermeijer, ag: C:
(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F52%2E3a&freesearchkey=louis%20nel)

Testator(s):
Geesje Labuschagne
MOOC8/52.3b
23 Februarij 1796

Dat is de invantares van Martienes Fransoijs Nel
300 schapen
88 beesten
6 paarden
een botervat
een emmer
een wagen
een bed
twe potten
een kist
den 23 Februarij a:o 1796
Jan Nel, Mijnder Klaasen

(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F52%2E3b&freesearchkey=jan%20nel)