d.4. Gerrit NEL, ged. 26/12/1762

d.4.  Gerrit, ged. 26/12/1762, burger te Swellendam, x 03/03/1782 met Johanna OLIVIER, ged. 07/08/1763, Paarl, d.v. Gerrit Cornelis Olivier en Anna Nieuwoudt.  Woon op plaas Elandsfontein en Rietfontein in die Swartberg.

Gerrit was die seun van Jan Nel en Gesina Steenkamp.
 
Gerrit
Baptised: 26 Dec 1762
Father: Jan NEL
Mother: Gheesje STEENKAMP
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Drakenstein, Baptism register, 1746-1775, page 96, entry number 2. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G3 3/2. Image 564 on FamilySearch film no. 008120997. Note: Witness names not transcribed 1756-1775.. Transcribed by Corney Keller, from photocopies of Cape Archives VC 645 and Cornel Viljoen from LDS film no. 008120997.

Testator(s):
Gerrit Nel
MOOC8/62.17a
20 November 1816

Inventaris mitsgaders tauxatie van alle zodanige goederen als er ab intestato metter dood zyn ontruymd ende nagelaten door Gerrit Nel Janszoon ten voordeele zijner nagelatene weduwe Jannetje Olivier ter eenre en hunne bij den anderen in echt vewekte tien kinderen, met namen
1) Jan Nel mondig
ter andere zijde
2) Gerrit Cornelis mondig
3) Willem Andries mondig
4) Jeremias Daniel mondig
5) Louis oud 20 jaren
6) Anna Helena Martha Nel get: met Willem Nel Jansz:n
7) Geesje Maria Beatrix oud 17
8) Ockert Johannes oud 12
9) Isaak François oud 10 en
10) Elias Paulus Nel oud 9 jaren
invoegen als het een en ander door den provisioneelen veldcornet Johannes Nel ter presentie van Johannes Petrus Roux en L:A: Pisanie is opgenomen en in geschrifte gebracht, mitsg:s door ons onderget: gecommitteerde Weesmeesteren g’inventariseerd en getauxeerd in maniere als volgd, namentlyk
Rd:s
De opstal der leningsplaats genaamd de Rietfontein gelegen agter de Rodenberg onder het district van Zwellendam
200:--
een tavel
10:--
drie stoelen
6:--
twee kisten
12:--
drie rakken
17:--
twee bottel rakken
een pype rak
twee pype [rak]
een wasch baly
1:--
twee emmers
6:--
een [emmers] /blikke/
vyf boter vaten in zoort
22:--
een half legger
25:--
twee bier pypen
10:--
een klyne kuyp baly
3:--
vier tinne schotels
8:--
twaalf porcelaine borden
1:24
een vynsel
4:--
een koffy kan
3:--
een blikke trommel
1:--
twaalf lepels
2:--
een peperdoos
0:12
drie aarde potten
2:24
een aarde kan
3:--
zes bottels
0:36
twee note raspes
2:--
een schenkketel en konfoor
3:--
een kook ketel
2:--
vier potten in zoort
8:--
een brandewynsketel
50:--
een ploeg
6:--
een oude ossen wagen met toebehoren
250:--

Beestiaal
Rd:s
zes trek ossen
120:--
een honderd vyftien aanteel schapen
115:--
zeventig aanteel bokken
52:24

Crediten des boedels
Rd:s
van Gerrit Cornelis en Jeremias Daniel Nel over koop van de opstal der leningsplaats genaamd de Elandsfontein gelegen aan den Zwartenberg zes duyzend guldens In: v: ofte
2000:--
van Willem Andries Nel over geleende
20:--
Rd:s2966:24

Lasten des boedels
Rd:s
Rd:s
aan Willem Nel Janszoon over door den overledenen van hem contant ontvangene
537:--
aan Louis Nel over contant geleende
100:--
aan Jan Nel Janszoon over contant geleende
350:--
aan Adriaan de Lange over contant geleende per rest
195:--
aan haren zoon Jan Nel over contant geleende
100:--
aan Jan Gans over gekogte winkelwaren
299:30
aan Matthys Adam de Beer voor de doodkist
10:--
1591:30
Over zoo veel den boedel zuyver komt te renderen
Rd:s1374:42
Aldus g’inventariseerd ende getauxeerd ter Weeskamer aan de Kaap de Goede Hoop op den 20 November 1816 ende zulks op het op en aangeven van de in den hoofde dezes gemelde weduwe, dewelke verklaarde zich hierinne ter goeder trouwe gedragen en niets verzwegen of terug gehouden te hebben van het geen tot voorm: boedel behoord, invoegen zij ook getuigde de deugdelykheid harer opgave ten allen tyde des vereischt wordende met eede gestand te doen en verdere belofte zo hierna nog iets tot gezegde nalaatenschap behoorende mogte worden ontdekt, daarvan nader en getrouwelyk opgaaf te zullen doen ten einde dezen inventaris daarmede te amplieeren.
In teeken der waarheid is deeze ter presentie van ons gecomm: Weesmeesteren ende my Secretaris door de inventariente eigenhandig onderteekend.
Als gecomm: Weesm: Daniël de Waal, A:V: Bergh
Voor den opgaaf: Jannetie Olivier weduwe Gert Nel J:s:
Mij present: J:P: Faure, Secret:s


Testator(s):
Gerrit Nel
MOOC8/62.17b
20 November 1816
Dit is de opgenome goederen van de weduwe Gert Nel opgenoomen van Johannes Nel en provise velt kornet
1 vee plaats drooge velt genaamt de Rietvonteijn omtrent waart 150 rd:
1 ou osse waage en sal waart sijn 150 rd:
1 brandeweijns keetel 50 rd:
1 booter vat waart 10 rd:
1 booter vat waart 4 rd:
1 booter vat waart 3 rd:
1 half legger waart 25 rd:
1 kleijne kuijp waart 3 rd:
2 bierpeijpe waart 10 rd:
2 bootervaate waart 5 rd:
2 emmers waart 2 rd:
1 hantwas-balie 1 rd:
1 taavel waart 10 rd:
3 sit stoele waart 6 rd:
1 kist waart 6 rd:
1 kist waart 6 rd:
1 rak waart 4 s:
1 rak waart 3 rd:
1 rak waart 3 rd:
2 bottel rakkies 1 rd:
1 peijp rak 3 s:
1 rakkie 4 s:
1 leepel rak waart 2 rd:
1 blik emmer 3 rd:
4 tinne schootels 8 rd:
2 paselijne borde 1 r: 4 s:
1 veijsel 4 rd:
1 koffie kan 3 rd:
1 blik trommel 4 s:
2 leepels 2 rd:
1 peeperdoos 1 sch:
3 erde potte 2 rd: 4 s:
1 kan 3 rd:
6 bottels 6 s:
2 huijs rasspes 2 s:
1 komvoor en schenk keetel 3 rd:
1 kook keetel 1 rd: 4 s:
1 ploeg 6 rd:
4 kook potte 6 rd:
6 trek osse 100 rd:
100 veijftien schaapen 115 rd:
70 bokken 35 rd:
Johannes Nel p:v: Veld cornet

Getuijge: Johannis Petrus Roux, L:A: Piesanie