d.1. Susanna NEL, ged. 18/04/1756

d.1.  Susanna, ged. 18/04/1756, x 19/01/1772 met Izaak VAN DER VIJVER, ged. 11/08/1737 (wew van Elizabeth du Plessis), s.v. Willem van der Vijver en Maria Vivier.  IVDV xx 19/05/1793 met Francina Fourie.

Susanna was die dogter van Jan Nel en Gesina Steenkamp.


Susanna
Baptised: 1756, 18 (ap.)
Father: Jan NEL
Mother: Geesje STEENCAMP
Witnesses: Willem Nel, En Susanna Lombaart

Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Drakenstein, Baptism register, 1746-1775, page 49, entry number 2. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G3 3/2. Image 540 on FamilySearch film no. 008120997. Note: Witness names not transcribed 1756-1775.. Transcribed by Corney Keller, from photocopies of Cape Archives VC 645 and Cornel Viljoen from LDS film no. 008120997.

Testator(s):

Susanna Nel
MOOC8/50.104a
6 February 1793
Rhenius
Inventaris mitsgd:s taxatie van alle zoodanige goederen als ab intestato metter dood zijn ontruijmd ende nagelaten door Susanna Nel ten voordeele van haren overgebleevenen man den landbouwer Isaac van den Vijver ter eenre, als meede hunne bij den anderen in huwelijk verwekte ses kinderen, met namen
Gezina gehuuwd met den landbouwer Jan van Zeijl
ter andere zijde
Isaac oud 14 jaren
Aletta Cicilia oud 9 jaren
Johanna oud 7 jaren
Jan Abraham oud 5 jaren en
Martha Helena van den Vijver oud 2 jaren
zodanig ende in diervoegen als deselve door de meede landbouwers Stephanus Gousch en Jacobus Christianus Kock zijn g’inventariseert ende door de ondergetekende gecommitteerde Weesmeesteren getaxeert in maniere als volgt, namentlyk
Rd:s
Een leenings plaats gen:t Buffels Drift geleegen agter de Plattecloof aan de Zwarte Berg
800:--
een leenings plaats gen:t Dwars Rivier geleegen agter de Plattecloof aan de Zwarte Berg
een oude wagen
150:--
twee oude [wagen]
vier halve leggers
24:--
een heele [leggers]
10:--
vijf bier pijpen
18:--
een pers balie
3:--
een kuip balie zyn kleijne
5:--
twee half amen
3:--
drie boter vaten
12:--
een grote karn
6:--
een klyne karn
twee klijne vleesch vaten
2:--
een oude halfaams brandewyns ketel met zijn toebehoren
20:--
een ploeg met zijn toebehoren
6:--
drie graven
4:--
drie pikken
vier grote potten
15:--
drie klyne potten
ses emmers
3:--
een ysere taartepan
4:--
een ysere koeke pan
een rooster
1:24
een aschop
een vuurtang
twee strykysers
1:--
twee copere candelaars
1:--
een copere coffy kan
1:--
twee klijne copere ketels
1:24
een klijne copere vijsel
1:24
twee klyne tinne trekpotten
1:--
een grote tafel
2:--
twee klyne [tafel]
3:--
seven tinne schotels
6:--
negen tinne borden
twaalff porc: borden
1:24
een halve stel theegoed
twaalf tinne leepels
1:--
twaalf stale vorken
twee oude tent zijls
10:--
tien oude zakken
5:--
drie kadels met beddegoed
14:--
drie borden
3:--
een klyn thee- en 1 lepelrak
agt stoelen
4:--
twee geweers
10:--
drie kisten
6:--
drie blikke trommels
1:24
een spiegel
0:24
een copere rasp
1:--
een suijker trommeltje
een suijker-tang
een coffij molen en 1 Noorse molen
10:--
een bak kist
1:--
ses sikkels
een parthij landbouw gereedschappen
10:--

Beestiaal
Rd:s
een honderd en vyf en tagtig ossen
646:24
seven honderd schapen
262:24
agt paarden
96:--

Leijf-eigen
Rd:s
een slavin jonge gen:t Frans van Mallabaar zynde oud
150
een slavin jonge gen:t Jeftha van Mallabaar
100
een slavin jonge gen:t Anthonij van Mallabaar zynde ziekelijk
60
een slavin jonge gen:t Fortuyn van Mosambicque
150
een slavin jonge gen:t Geduld van Mosambicque
140
een slavin meid gen:t Regina van Boegies
150
een slavin kind gen:t Appolonia van de Caab
100
Somma
Rd:s3033

Lasten
Rd:s
aan d’ E: Comp: over agterstallige recognitie van de plaats gen:t de Buffels Drift agthien jaren en 5/m:
460:--
aan d’ E: Comp: over agterstallige recognitie van de plaats gen:t de Swarte Berg agt jaren
200:--
aan desselfs minderjarige zoon Willem van den Vijver by desselfs eerste huysvrouw Elizabeth du Plessies over desselfs moederlyk bewijs
239:--
aan nog wegens het geene denselven van zijne overl: zuster Cicilia van den Vijver is aanbestorven
39:40
aan zo veel desselfs meede in gen: huwelijk verwekte twee gehuuwde kinderen Anna Elizabeth en Maria Francina van den Vijver van wegens voorz: hunne overl: zuster zyn aanbestorven en door den inventarient moet werden uitgekeert ieder rd:s39:40 ofte te samen
79:32
1018:24
Zulks op dien boedel resteert
Rd:s2014:24
Aldus g’inventariseert en getaxeert ter Weeskamer aan Cabo de Goede Hoop den 6 February 1793.
Als gecomm: Weesm: A:V: Bergh, J:G: Brink
Voor den opgaaf: Isaak van der Vijver
My present: J:G: Blanckenberg, gesw: Clercq


Testator(s):
Susanna Nel
MOOC8/50.104b
21 Januarij 1793
Dit is het inventarium van Isaak van der Vijver, namentlijk
5 mans-slaven
2 slavinnen
185 beesten
700 schapen
8 paarden
1 halfsleete waagen
2 oude waagens
4 halve leggers
1 heele legger
5 bier-pijppen
1 pers-baalje
1 kuijp-baalje
2 half-aamen
3 boter vaten
1 groot en 1 klijn karren
2 klijne vleesch-vaten
1 half-aam brandewijns-ketel met al zijn toebehoorens
1 ploeg met zijn toebehooren
3 graven en 3 pikken
een parteij gereedschap, die een land-bouwer noodig heeft om aan een ploeg of diergelijke te verbeteren
4 groote en 3 klijne potten
6 emmers
1 taarte en 1 koekke-pan
1 rooster, een asch-kop en 1 vuurtang
2 strijk-ijsers
2 kopere kandelaars
1 kopere coffij-kan
2 klijne kopere ketels
1 kopere vijsel
2 klijne tinne trek-potten
1 grote en 2 klijne tafels
7 tinnen schotels
9 tinnen borden
12 porcelijnen-borden
een halve stel thee-goed
12 tinne lepels
12 staale vurken
2 halfsleeten tent zijls
10 halfsleeten sakken
3 katels met behoorende beddegoed
3 borden, 1 klijne thee en 1 lepelrak
8 stoelen
2 geweers met zijn toebehooren
3 kisten
3 blekke trommels
1 spiegel
1 kopere rasp
1 suijker-trommeltje
1 suijker-tang
1 kleijne Noordsche en 1 kleijne coffij meul
1 bak-kist
6 sikels
Het welke wij als getuijgen eijgenhandig onderteekenen gedaan aan de Swarrten Berg den 21 Januarij 1793
Stephanus Gouijs
Jacobus Christianus Kok


Kinders:

e.1.  Gesina VAN DER VIJVER, ged. 09/01/174, x 17/04/1791, Kaapstad met Jan van Zijl, ged. 05/06/1768, Paarl, oorl. c. 1833, Graaff-Reinet, s.v. Jacobus van Zijl en Johanna Labuschagne.


e.2.  Isaac VAN DER VIJVER, ged. 08/02/1778 x 02/02/1800 met Anna Margaretha le Grange, ged. 07/12/177, Tulbagh.


e.3.  Aletta Cicilia VAN DER VIJVER, ged. 04/10/1783, oorl. 1859 x 28/06/1801, Swellendam met Bartholomeus Saayman, geb. 26/07/1781, Riversdal, ged. 17/03/1782, Swellendam, oorl. 17/10/1847, Riversdal, s.v. Bernhardus Lambertus Saayman en Geertruyda Johanna Willemse


e.4.  Johanna VAN DER VIJVER, geb. c. 1786.

e.5.  Jan Abraham VAN DER VIJVER, geb. 29/10/1787.


e.6.  Martha Helena VAN DER VIJVER, geb.c. 1791.