d.1. Johannes Petrus NEL, geb. 26/05/1749

d.1.  Johannes Petrus, geb. 26/05/1749, oorl. 01/07/1814, Oudtshoorn x 26/11/1769, Tulbagh met Cecilia Johanna DU PREEZ, geb. 07/04/1743, Swellendam, d.v. Philip du Preez en Isabella Potgieter. (wed. van Johannes Fourie).

Johannes Petrus was die seun van Louis Nel en Maria Rossouw.

Johannes Petrus Nel is as twintigjarige op 26 November 1769 met Cecilia Johanna née du Pre, getroud.  

26 Nov 1769
1769, den 26 Novem:
Johannes Petrus Nel
van Cabo de Goede Hoop, jongman
burger aan Swellendam
met
Sicilia Johanna du Preez
van Cabo voorm:, wedw: …….Fourie

Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Western Cape. marriage register, 1744-1839, page 20, entry no 17. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G4 9/1. Transcribed by Trysie Joubert, Marelize Keyter, Marie Greyvenstein and Annatje Erasmus as part of the eGGSA Project, from VC 664, Cape Archives Repository

Haar vader, Philip du Pre was die eerste nedersetter wat horn in die Swartberg, naby Oudtshoorn, gevestig het.  Van Maart 1773 tot Oktober 1775 boer Johannes Petrus op die plaas Klipfontein, net onder die Sneeuberg. In Oktober 1775 verkry hy die lening op Voorbedagt in die Cango, waar hy en sy vrou blykbaar lank gewoon het. Trouens, Johannes Petrus is in 1814 in hierdie wyk oorlede.
(http://reference.sabinet.co.za/webx/access/journal_archive/02590190/484.pdf)  Na du Pre se dood, het sy vrou die plaas verlaat.  Voor haar vertrek in 1775 het sy die eiendom aan haar skoonseun, Johannes Petrus Nel, oorgedra.   (Borman, Hans:  Familie Nel van Nelspruit, 1982)


Aan die voet van die majestueuse Swartbergpas lê daar aan Oudtshoorn se kant die mooi plaas Voorbedacht.  Dit is een van die heel oudste plase wat in die deel van die Klein Karoo uitgegee is.  In die ou plaas kerkhoffie van Voorbedacht staan daar 'n enkele grafsteen van gewone klip, wat een van die oudste is wat ek nog op ons eie platteland aangetref het.  Dit dui die graf aan van een van die vroeë eienaars van die plaas, Johannes Petrus Nel wat van 26 Mei 1749 tot 1 Julie 1814 geleef het.  In 1759 het Johannes Strydom met sy vee op "Kruis Rivier over de Oliphants Rivier aan de Cango" gaan staan - moontlik die eerste keer dat die later sowelbekende naam "Kango" in 'n amptelike stuk voorkom.  Nog in dieselfde jaar egter kom "Voorbedacht aan de Cango" op naam van Philip du Preez wat toe reeds 'n termyn as Heemraad van die jong distrik Swellendam agter die rug gehad het.  Ná die dood van Philip du Preez het sy weduwee Voorbedacht behou en toe sy dit "verlaat", word dit op 11 Oktober 1775 oorgedra op naam van haar skoonseun J. P. Nel, wat seker sedert sy huwelik op 26 November 1769 met Cecilia Johanna du Preez  ook daar gewoon het. Sy was vroeër met Johannes Fourie.  Vir Voorbedacht moes Nel die gebruiklike rekognisie van 24 riksdaalders (sowat RIO) per jaar betaal. Dit lyk egter nie of dit op geldelike gebied met hom voor die wind gegaan het nie, want in, ná die dood van sy vrou, moes hy by die Weeskamer, wat die boedel beredder het, 4,000 gulden op rente onder spesiale verband van sy plaas opneem, om daarmee die goed te betaal wat hy op die vendusie gekoop het. Terselfdetyd moes die Here Weesmeesters die agterstalligerekognisie van 19 jaar op die plaas vereffen! Nel het die plaas nogtans weer oorgeneem en tot aan sy dood daar bly woon.  (https://familysearch.org/photos/artifacts/18627505)


EGGSA
OUDTSHOORN district, Swartberg, Voorbedagt 33, Voorbedacht farm cemerery
http://www.eggsa.org/library/main.php?g2_itemId=3356856

Uit hierdie man se geslag is 'n hele paar bekende figure in ons land se geskiedenis gebore.  Hy was onder meer die voorsaat van Louis Botha, die eerste premier van die Unie van Suid-Afrika in 1910. Nel se dogter Hester is met Pieter de la Rey getroud.  Pieter was 'n verloopte, maar geletterde matroos wat op Voorbedag op Matjiesrivier, wes van die Kangogrotte, aangekom het en aangestel is as skoolmeester vir die Nel kinders.  Pieter en Hester was die ouers van die bekende generaal Koos Wessels de la Rey van Caledon, en hul dogter, ook Cecilia Johanna, is met Marthinus (Martiens Blinkstewels) Steyn getroud.  Hulle is later Vrystaat toe en hul seun, Marthinus Theunis Steyn (1857-1916), was die laaste president van die Oranje Vrystaat.  Aan hierdie Swartberg-pionier, Johannes Petrus Nel, het Suid-Afrika dus nie net een nie, maar minstens drie van sy grootste seun to danke.  President Steyn se moeder was dus 'n eie niggie van generaal de la Rey, terwyl president Steyn en generaal Louis Botha derde neefs was.  (Borman, Hans:  Familie Nel van Nelspruit, 1982)

Testator(s):
Johannes Petrus Nel
Cecilia Johanna du Prez

MOOC8/19.53

13 September 1788
Inventaris van alle zoodanige goederen en effecten als door den burger Johannes Petrus Nel en wylen deszelfs huijsvrouw Cecilia Johanna du Prez gemeenschappelyk bezeeten en door de laatst gen: met er dood ontruymd en nagelaaten, mitsgad:s op heeden in waare weezen bevonden zyn, bestaan dezelve en als volgt:
Een opstal van een van ’s E: Comp:s leenings plaats gen:t Voorbedagt geleegen in de Cango

Int vorhuys
een rak
waar op
twee tinne schootels
een koopere kandelaar
een rak
waar op
agt tinne borde
vier aarde borde
drie kopjes en drie pieringjes
twee porcleyne spoel kommetjes
een porceleyne boter potje
twee lepel rakken
waar op
twee en twintig tinne leepels
drie blikke trommels
een tinne scheer bekken
een rasp
een rak
waar op
een porceleyne schotel
zes porceleyne borde
een porceleyne zuiker potje
een koekepan
een rooster
twee flesche
zes boddels
twee boddels groote
twee porceleyne potten
twee porceleyne kommetjes
een porceleyne potje
een porceleyne trek pot
een rak
waar op
twee peeper dooze
vier bier glaaze
een tinne zoutvat
een eetens tafel
een thee tafel
agt stoelen twee coffy kanne
een thee machine
een porceleijn trekpot
vier koppies en vier pieringjes
twee karns
een party rommeling

In de kamer ter regter hand
een tinne sopkom
vier boter vaaten
drie leedige aarde kannen

In de kamer ter slinker hand
seeven sikkels
een balans met zyn schaalen

In de kelder
vyf vaaten in soort
drie halve aamen
een botervat
een slyp steen
een kraan boor
een kandelaar
een meelzift
een booter vaatje

In de combuys
zes yzere potten
een potte bank
waar op
zes emmers
een ketel
een tafel
een yzere potleepel
twee schoorsteen kettings
een yzere asschop

Op de werf
een party wagen hout
honderd geel houte duyge
een bakkist en stoel
een party oud yzer
een yzere koevoet
een party cosyn hout
elf geelhoute balken
een partij rommeling
een ploeg met zyn toebehooren
drie wagens
een brandewyns ketel met zyn slang en koelvat
tien graven
zes pikken

In de winkel
een bijl
een schroef
een trap baly
een trekzaag
twee spanzaagen
twee navegaars
een dissel
een snymes
een omslag
een party beitels
een kastje
zes planken
negen en zeventig ossen
drie honderd zeven en twintig aanteelbeesten
vier paarden
veertien honderd vier en dertig schaapen
200 bokken
48 gansen

Slaven des boedels
September van Madagascar
Catryn van Bengalen
Sarina van Mallabar met een een kind
Contanten pro memoria
Inschulden
Rd:s
Jan Gideon Lochrenberg over elf ossen
77
Jacobus Johannes Jansze van Rensburg Jacobusz over een onderhands briefje
44
den boedel van wylen den oud heemraad de edele Louis Forie de oude
165
Somma
Rd:s286

Schulden des boedels
Rd:s
voldaan
aan de Comp: over agterstallige recognitie penn: pro memoria
[ ..... ]
voldaan
aan Jan Brink And:sz over diverse goederen
30:--
aan Johannes Fredrik Forie over zes ossen
42:--
aan Louis Johannes Forie over tien ossen
78:--
aan Martinus Steyn Hermanusz d’ jonge over agt ossen
64:--
aan Johannes Petrus Nel de jonge over drie ossen
24:--
aan Sibilla Nel over drie ossen
24:--
aan Pieter Daniel du Pres Jansz over twee ossen
16:--
vermits deese schuld door Louis Nel naar d’ expiratie der geaffigeerde billieten niet is opgegeven en uit den boedel ook niets meer te haalen is, word deselve dus ter ordre van gecomm: Weesm:ren gerojeerd den 19 November 1793
aan Louis Nel d’ oude over restante kooppenn: van een wagen
87:--
voldaan
aan de Colonie Swellendam over ponton en opgaaf geld
15:32
Somma
Rd:s380:32
Aldus gedaan en geinventariseert ter plaatze voorm: op den 13 Septb: 1788 op het op en aangeeven van voorm: Johannes Petrus Nel denwelken betuigde alles naar beste weeten volkomelyk te hebben op en aangegeven belovende by aldien noch iets tot den boedel behoorende mogt te voorschijn komen, dezen inventaris daar mede te zullen amplieeren en des gerequireerd werdende met den gewoonen boedeleed te corroboreeren ende zulx alles ter praesentie van den geregts bode Jacob van Antwerpen en den matroos Jan Jacob van Sulk, die de minute deses benevens den inventarient ende my Secretaris meede behoorlyk hebbende onderteekend.
’t Welk ik getuige: M: Blankstein, Secret:s
De heer Secretarus van de Ed: Weeskaamer werden bij desen versogt om aan brengen deses af te geven de somma van seven en tagtig rijd:s zijnde van een opgaaf aan de heer Blankenstijn op gedraagen uit den boedel van Johannes Petrus Nel
Maria Rossouw
Huijs vrouw van Louis Nel de oude
(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F19%2E53&freesearchkey=%20Johannes%20Petrus)