b.7. Elias NEL, geb. 28/07/1701

b.7.  Elias, ged. 28/07/1701, Paarl, oorl. 1773, Breede Rivier, Stellenbosch x 21/10/1731 met Anna Jacoba COETZEE, ged. 10/05/1716, d.v. Johannes Coetzee en Anna Elizabeth Paal, xx 15/03/1733 Kaap met Anna VIVIERS, ged. 14/01/1714, d.v. Abraham Vivier en Jacomina du Prez.

Elias was die seun van Guillaume Nel en Jeanne de la Batte.


FAMILYSEARCH
Stellenbosch baptisms 1690-1732


(https://www.wikitree.com/photo.php/2/2d/Nel-338.jpg)


Elias
Baptised: 28 Jul 1701
Father: Willem Nel
Mother: Joanna La Bat
Witnesses: Jan Wismar , Katryna Lafoor

Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Stellenbosch, Baptism register, 1688-1732, page 23 (13). Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G2 4/1. Transcribed by Ockert Malan, Lorna Newcomb and others. See also Die Stellenbosse Heemkring

Elias Nel, burger van Drakenstein, het op 21 Oktober 1731 met Anna Coetzee getrou.  Sy is waarskynlik kort daarna oorlede, want op 15 Maart 1733 hertrou hy met Anna Viviers die dogter van Abraham Vivier en Jacomina du Prez, by wie hy drie kinders het.

Abraham Vivier van Normandie was 'n Franse Hugenoot wat in 1688 met Zuid Beveland in die Kaap aangekom het vanaf Zierickzee.  Abraham het hom te Schoongezicht (1690) en Menin (1714), Daljosafat gevestig.  Met Abraham Vivier se dood, het die jonger suster van Jacquemine en haar man Jacques Theron en Maria Jeanne de Pre die dogters grootgemaak.  (http://www.stamouers.com/stamouers/surnames-v-z/586-vivier-abraham)

Hoewel die landbou goed op dreef was, het die vryburgers eerder met vee as met koring en wyn geboer.  Deur die veeboerdery het hulle altyd in gebiede wat nog oop en onbeset was na wild, weiding en water gesoek.  Na 1680 het die uitbreiding in die Noordelike rigting plaasgevind wat in ongeveer 1740 op die grens van die water-arm streek noord van die Olifantsrivier en Roggeveldsberge tot stilstand gekom het.


Die pragtige vallei van “Het Land van Waveren” word omsluit deur die Winterhoekberge in die noorde, Witzenberg in die ooste en die Obiquabergreeks in die weste. Dit is ook genoem “Roodezand” en later die “Tulbaghvallei”.  Jan van Riebeeck se landmeter-generaal het die afgeleë valley alreeds in 1658 ontdek, maar eers in 1699 het Willem Adriaan van der Stel, besluit om die vallei oop te stel vir boerdery.  Dit is Roodezand genoem na die rooi kleur van die sand en klippe op die noordwestelike kant.  Die pas oor die Obiquaberge was haas onbegaanbaar en waens moes afgelaai en opgebreek word om stuksgewys oor die berg op die rûe van beeste en drywers gedra te word.  Op 28 Maart 1743 kom die predikant Arnoldus Mauritius Meiring in die Kaap aan, waar hy deur baron Imhoff gevra is om die eerste predikant te word van die nuwe gemeente in die Land van Waveren. Op 16 September 1743 lewer hy sy eerste preek alhoewel die kerkgebou eers in 1748 voltooi is.  Dit was die naaste kerk vir inwoners van die Hantam, Roggeveld en Bokkeveld en oudelinge en diakens het soms tot ‘n halwe dagreis ver gewoon. Volgens H. Lichtenstein was dit in 1803 algemeen dat tot 24 kinders op twee Sondae gedoop was.  'n Dorpie het met die tyd informeel begin ontwikkel langs die pad (die “wagenweg”) wat verby die kerk en die pastorie geloop het.


Testator(s):

Elias Nel
2 Maart 1773
v: Plettenberg
Inventaris mitsg:rs taxatie van alle sodanige goederen als ab intestato metter dood zijn ontruijmt ende nagelaaten door den landbouwer Elias Nel, ten voordeele van zijn overgebleevene huijsvrouw Anna Vivié ter eenree, mitsgaders hunne bij den anderen in huwelijk verwekte drie kinderen, met naamen

1) Jan Abraham Nel oud 30 jaaren
2) Albert Nel oud 29 jaaren
3) Willem Adriaan Nel oud 14 jaaren

ter andere zijde
Sodanig en indiervoegen als deselve ten overstaan van den ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren zijn getaxeert, namentlijk.
Een opstal staande op de leeningsplaats gen:t de Harde Heuwel gelegen aan de Visrivier agter het Roggeveld
een opstal staande op de leningsplaats gen:t de Diverse Fonteijn gelegen int Roggeveld...
..Aldus g’inventariseert ende getaxeert ter Weescamer aan Cabo de Goede Hoop den 2 Maart 1773. ...
.. Dit merk is door Anna Vivie + wed:e Elias Nel eijgenhandig gestelt.


Testator(s):
Elias Nel
MOOC8/14.45a
2 Maart 1773


Aangaande de boedel van Elias Nel
Vier slaven
agt en veertig beesten
negen hondert schaapen
een half sleeten waagen
een geweer
een halve dosijn leepel
vier borden
twee ouwe potten
een ouwe bed
Als getuijgen: Jacobus Adriaan Louw Jacobzoon, + Martienis David Ras
Een leningsplaats gen:t Harde Heuvel gelegen aan de Vis Rivier agter het Roggeveld
een leningsplaats gen:t de Diverse Fonteijn gelegen in ’t Roggeveld

Lasten des boedels
Rd:s
aan diverse parthijtjes
241
aan d’ E: Comp:s over agterstal
16
Somma
Rd:s257
(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F14%2E45b&freesearchkey=Roggeveld)


Testator(s):
Elias Nel
MOOC8/14.45b
2 Maart 1773

Aangaande de boedel van Elias Nel
Vier slaven
agt en veertig beesten
negen hondert schaapen
een half sleeten waagen
een geweer
een halve dosijn leepel
vier borden
twee ouwe potten
een ouwe bed
Als getuijgen: Jacobus Adriaan Louw Jacobzoon, + Martienis David Ras
Een leningsplaats gen:t Harde Heuvel gelegen aan de Vis Rivier agter het Roggeveld
een leningsplaats gen:t de Diverse Fonteijn gelegen in ’t Roggeveld

Lasten des boedels
Rd:s
aan diverse parthijtjes
241
aan d’ E: Comp:s over agterstal
16
Somma
Rd:s257

(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F14%2E45b&freesearchkey=elias%20nel)