b.1. Maria VAN DER WESTHUIZEN, ged. 06/10/1675

b.1.  Maria, ged. 06/10/1675, Stellenbosch, oorl. voor 13/08/1734, Drooge Vallei, de Caep de Goede Hoop x 01/04/1691, Kaapstad, met Cornelis Gerritsz VAN NIEKERK, geb. 1667,  Nykerk, Gelderland, Nederland, oorl. 15/08/1710, Kaapstad xx 22/03/1711, Stellenbosch met Samuel WALTERS, van Preszburg, Duitsland, (stamvader v.d. Walters-familie).  

Maria was die dogter van Pieter Jansz van der Westhuizen en Maria Hendricksz Winkelhausen.

Cape Town Baptisms 1675
Written by transcribed by Richard Ball and Corney Keller. Posted in Cape Town Baptisms 1665-1695
Den 6 Octob'
een dochtertje van Pieter
Jansz van Westhuijsen
en Maria Hendricx
van Borghsteinfurt syn huy[...]
vrouw wiert genaamt Mari[a]
als getuijghe stont
Margarita Hoeffnaghels

Maria is op die 6 Oktober 1675 in die Stellenbosch gemeente gedoop en het op die vrypagplaas Kronendal in Houtbaai grootgeword.  Sy het op 1 April 1691 op 15 jarige ouderdom in die huwelik getree met Cornelis van Niekerk  (van Nieuwe(n)kerke(n)), die stamvader van die Van Niekerks.

Cornelis Gerritsz [zoon] van Nieuwkerken of Gelderland arrived at the Cape by the late 17th century. He married Maria van de Westhuijzen on 1.4.1691. She was the eldest daughter of the third owner of Bethlehem, Nicolaas van de Westhuijzen.  (https://www.sahra.org.za/sahris/sites/default/files/heritagereports/Vos_2009_Bethlehem_Farm153.pdf)

Cape Town Marriages 1691
Written by transcribed by Richard Ball and Corney Keller.
Den 1 April
sijn in den huijwelijken staet vereenigt Cornelis
Gerritse van Nieukerk jonghman, met Maria van de
Westhuijsen jongedoghter van de Caep de Goede Hoop.


Hy was die eienaar van die plaas “Bloemendal”, Tygerberg.

Cape Muster Roll of 1702
Written by transcribed by Richard Ball. Posted in Cape Archives VC Lists
‘t Caabse district
Cornelis Gerritsz van Nieuwkerke & Maria van der Westhuijse 3k
Pieter van der Westhuijsen & Maria Hendrix 3k
Jan van de Westhuijse


Cornelis was een van die burgers wat na Mauritius verban was, as gevolg van hulle verset teen Willem Adriaan van der Stel.

In 1706 he took part in the revolt against Simon van der Stel with 8 other burghers. They were Willem van Zyl, Francois du Toit, Guillaume du Toit, Hercules du Pré, Martin van Staden, Jacobus van Brakel, Jan and Nicolaas Elberts.

They were summoned to appear before the Court of Justice, charged with revolt. As they did not appear at the hearing set for 9 Aug. 1706, they were, in their absence, each fined Rx. 200 and banished to Mauritius for 5 years. They were also declared unfit to hold any public office. They were all pardoned on 25 Oct. 1706.  (https://www.stamouers.com/stamouers/surnames-v-z/550-van-niekerk-cornelis-gerritsz)
4 Februarie 1707: In the afternoon the Landdrost brought in two prisoners, agriculturists, viz., Jacobus van Brakel and Hercules des Pres, who with seven other mutineers, because of their persistent refusal to appear, and their drafting, writing and signing of libels, and defamatory letters, full of treason and insult, falsely forged against the authorities here, had on the 9th August, 1706, been condemned by the Court of Justice to be banished for five years to Mauritius. They were at once sent on board the frigate "Ter Aa." The other seven fugitives, likewise condemned as above, are still in hiding; they are Francois and Guilliam du Toit, Jan and Claas Elberts, Maarten van Staaden, Willem van Zyl and Cornelius van Nieuwkerken, who will all most certainly be captured in course of time, and as their sentences require, sent by first opportunity totheir place of banishment.  

Cornelis en Maria het vier seuns en twee dogters gehad.  Cornelis sterf in 1710 en Maria moes op 35 jarige ouderdom haar ses kinders alleen grootmaak. (Boedel: 15 Augustus 1710.Testator(s):
Cornelis Nieukerk
MOOC8/2.41
15 Augustus 1710
Inventarium van de naargelaaten goederen van wijlen Cornelis Nieukerk ten voordeele van desselvs weesen, naamentelijk
Aletta, oud 17 jaaren
Gerrit oud 14 jaaren
Johannes oud 12 jaaren
Petrus oud 8 jaaren
Helena oud 5 jaaren
Bernhardus oud 1 1/2 jaaren
Opgegeven aan d' E: Weesmeesteren van Maria van der Westhuijsen, als weduwé
ƒ
Een hoffsteede gelegen in de Tygerberg
4000

Aan huysraad en bouwgereetschap
ƒ
1 gemeen ledekant
30
1 bedd, 1 peluwe, 4 kussens, 1 combaars
30
3 kadels à 3 ƒ t' stuk
9
3 buldsakken, 12 kussens, 3 combaersen
54
2 kisten
12
1 klederkasjen
15
6 stoelen
9
1 wiegh
3
1 slegte spiegel
3
2 gemeene tafels
6
1 thee tafel
3
1 rakk met thee goed
5
1 rak
2
12 tinnen borde
9
4 tinnen schootels middel soort
6
4 silvere lepels
18
1 rakk
2
12 porselijne borde
5
4 porcelijne schootels
6
1 paar pistoolen met 2 holsters
21
1 houwer
3
1 karabijn
7
2 snaphaane
15
1 verkeerbord
3
5 ijsere potten à 5 ƒ t' stuk
25
2 koopere ketels
18
2 koopere kandelaars
6
6 water emmers
9
2 tinnen water potten
3
2 kooper koekepannen
6
1 ysere braad pann
3
1 theeketel
3
1 yser convoor
1
2 koopere dooppannetjes
3
2 schuijms pannen
2
1 vlees forke
1
1 rooster
2
1 treeft
1
1 tang
1
1 asschop
1
3 schoorsteen kettings
3
1 baktrogh
3
1 potte banck
3
1 koopere vijseltje
6
1 booter karn
3
2 roomvaaten
4
1 kooper strijkijser
3
1 kooper treghter
2
1 houte treghter
2
2 halv versleeten saadels
24
4 halv versleeten paarde tuijgen
50
4 halv versleeten toomen
15
10 koorn sakken
15
1 koorn wann
3
1 scheepel
2
2 koorn schoppen
1
2 halv versleeten waagens
100
1 ploegh met sijn toebehooren
18
1 egge met ysere tanden
9
3 leedige leggers à 18 ƒ t' p:s
54
4 graaven
6
3 pikken
3
3 mess forken
2
60 beesten kleijn en groot à 15 ƒ
900
700 schaapen, jong en oud à 1 ƒ
700
8 paarden à 21 ƒ
168
3 verkens
9
5 slaaven à 300 ƒ t' stuk
1500
1 slavinn
100
3 slaaven kinder
150
1 onbewoonde plaats aan de Oud Kuijls Revier
600
Pieter van der Westhuijsen is schuldig
300
Somma
ƒ9119
Deese bovenstaande boedel debet
aan Jusj:s Correnaar
1000
een jaar interesse
60
mons:r Swellingrebel
400
aan de Diaconie
500
Johannes Pijffer
150
Kruijwaagen
150
Jacobus van der Heijde
100
klatschulden
40
Somma
ƒ2400
Aldus opgegeeven en onder presentatie van eede van niets ter quader trouwe agtergehouden te hebben, overgegeeven aen d E:E: Weesm:en deeser steede op den 15 Augustij 1710
Dit + dit is t merk van Maria van de Westhuijsen wed:e van Cornelis van Nieukerken  

Reference no.: MOOC8/2.41.  Inventarium van de naargelaaten goederen van wijlen Cornelis Nieukerk ten voordeele van desselvs weesen, naamentelijk Aletta, oud 17 jaaren Gerrit oud 14 jaaren Johannes oud 12 jaaren Petrus oud 8 jaaren Helena oud 5 jaaren Bernhardus oud 1 1/2 jaaren Opgegeven aan d' E: Weesmeesteren van Maria van der Westhuijsen, als weduwé ƒ Een hoffsteede gelegen in de Tygerberg 4000)  Dit sou ‘n moeilike tyd vir Maria gewees het om die boerdery op Bloemendal en Stellenberg aan die gang te hou, terwyl sy nog jong kinders alleen groot moes maak.
Samuel Walter van Preszburg in Duitsland was in 1696 'n soldaat in diens van die H.O.I.K. (Redelinghuys, J.H.:  Die Afrikaner-Familienaamboek, Kaapstad, 1955.)  Hy het by die “Perdestal” in die Kasteel gewerk in 1705.  Hierna werk hy as boerkneg vir die onder-goewerneur, Samuel Elsevier vanaf 1707 – 1710.  Op 24 Februarie 1711 het hy vryburgerstatus verkry en trou op 23 Maart 1711, Stellenbosch, met Maria, die weduwee van Cornelis van Niekerk.

Monsterrolle van Vryburgers aan Kaap - 31/12/1712 – Maria & Walter. Samuel het in die Tygerberg-omgewing geboer na sy huwelik.  Cornelis het vir Maria verskeie plase nagelaat wat Samuel in staat gestel het om in 1714 die plaas de Tijgerberge, geleë aan die Tygerberg, aan te koop.  Hy het die plaas De Tijgerberge (vandag bekend as Altydgedacht) in 1714 by Jan De La Fontaine gekoop.  Die plaas het reeds goed gevestigde wingerde en vee gehad.  Hy het ook weilisensies om sy kudde te laat wei verkry.  Sy eerste weilisensie om skape in die Blaauwbergen omgewing te laat wei, het hy op 9 September 1711 gekry.  Die plase Bloemendal en Stellenberg, kry hy deur sy huwelik met Maria, wat die plase van haar vorige man ge-erf het.  Benewens De Tijgerberge koop hy die plaas Allesverlooren in 1720 van Cornelis Olivier.  Die plaas is in die hange van Kasteelberg in Riebeek-Kasteel geleë.  Maria het hierdie plaas in 1728 na Samuel se dood verkoop.

Diagram 4 van 1698 van De Tijgerbergen. Die plaas is effens donkerder ingekleur om dit duideliker aan te toon.  Let op die “Elsjesierivier” wat deur die plaas vloei.

Die oorspronklike kelder waar Samuel al wyn in 1714 gemaak het.

Groot dele van die oorspronklike wynkelder waar Samuel al in 1714 wyn gemaak het word nog steeds vandag gebruik.  Drie Walters seuns word gebore en gedoop in die Kaapse kerk by name Daniël (1711), Nicolaas (1714) en Stephanus Sebastiaan (1716). Hulle word saam met die ouer van Niekerk-kinders groot op de Tijgerberge.  

Samuel Walters en ‘n klompie ander boere in die Tygerberg teken in 1716 protes aan teen die prysbeheer van koring deur die V.O.C..  Dit was die eerste Boere opstand in die Tygerberg.  Die ondertekenaars van die brief aan goewerneur Abraham Douglas op 26/02/1716, waarin gevra word dat die prys van koring nie afgebring word nie, is:  Pieter van der Westhuizen van die plaas Oude Westhof,  Samuel Walters – De Tigerbergen, Anthonij van Rooyen – Bloemendal, Nicolaas Loubster – Welgemoed, Aletta Verweij – Doodekraal, Floris Slabbert – Contermans Kloof, Matthijs van den Berg – Welvergenoegdt, Beatrix Verweij – Clara Anna’s Fontein, Jan en Pieter van der Westhuizen Elsieskraal/De Oude Westhof, Jurgens Pieter van den Heever – Meerendal, Hendrik Oostenwald Eksteen – Lowenstein/Evertsdal.


Handtekening van Samuel asook die van ander boere in die Tygerberg omgewing

Samuel verkoop Bloemendal in 1722 aan sy skoonseun Anthonij Van Rooyen.  Uit die plaasopgaafrolle is dit duidelik dat Samuel 'n suksesvolle wyn- en veeboer was. Teen 1725 het hy reeds 25 000 wingerdstokke aangeplant en sowat 18 leggers wyn gelewer.  Hy sterf op 13 Desember 1725 op 52 jarige ouderdom, waarskynlik op die plaas Drooge Vallei (tussen Durbanville en Malmesbury).

Na sy dood boer Maria suksesvol voort en brei verder uit na die Swartland.  Sy bekom die plaas Drooge Vallei (Droge Valleij) en Hoorenbos by Paardenberg en Zeekoeivallei aan die Olifantsrivier.  Teen 1731 het sy 35 slawe, 1400 skape en 25 000 wingerdstokke besit.

Maria stel haar testament op op die 10 de April 1726 kort na Samuel se dood.  In die testament versoek sy dat die sewe seuns elkeen ‘n slaaf kry.


Sewe slawe bemaak aan haar seuns

Sy teken as doopgetuie in 1726 en 1729:


Cape Town Baptisms 1726
Written by transcribed by Corney Keller.
Cornelis,
d' vader Gerrit van Nieukerken, d' moeder Anna Dorothea Brons,
getu: Jan van Nieukerke, en Maria van der Westhuysen;
[29]e Xb:r.

Cape Town Baptisms 1729
Written by transcribed by Corney Keller.
Hendrick Cornelis,
d' vader Johannes van Nieukerken, d' moeder Engela Plooij,
get:n Gerrit van Nieukerken, en Maria vande Westhuysen;
6e Maart.

Cape Town Baptisms 1729
Written by transcribed by Corney Keller.
Jacoba Helena,
d' vader Johannes Pleunis, d' moed:r Johanna Cornelia Frappè,
get:n Jacob Pleunis en Maria vande Westhuysen wed:e Walters;
29e Maij.


Maria ontvang in 1732 11 morgen 344 roeden bij haar plaats den Tijgerberg genaamt.


Monsterollen VC 50 1733 # 05 

Maria sterf as ‘n welgestelde vrou in 1734 en laat ‘n boedel van 84 211 Kaapsae Gulden na.  Uit haar boedeldokumentasie blyk dit dat sy met haar vader se geldlenery voortgegaan het.  Haar drie plase, de Tijgerberge, Droogevallei en Hoorenbosch asook ‘n opstal op die plaas Zeekoeivalleij word verkoop.  Een plaats ofte hofsteden gelegen in de Tijgerbergen gen:t de Tijgerbergen;  een plaats ofte hofsteden gelegen bij de Paardeberg onder Drakenstein, gen:t de Droge Valleij;  een plaats ofte hofsteden gelegen aan de Paardenberg onder Drakenstein, gen:t Hoornbos en postal gelegen aan de Olifants Revier, gen:t de Zeekoevallij. (MOOC 8/50.67a 13/08/1734) 36 slawe.  Die res van die slawe word na haar dood verkoop op die Vendu veiling in 1734.  Haar boedel wat sy aan haar sewe seuns nagelaat het, het bestaan uit 83000 guilders, 35 slawe, 1400 skape, 25000 wingerdstompe en 10 plaaseiendomme (Mosselbank, Brakkefontein, Sandvliet, Slot van Paarl, Meerendaal, De Grendel, Hoorenbos, geleë langs Drooge Vallei (8900 Guilders), De Tijgerberge (21600 Guilders), Drooge Vallei (15000 Guilders) en Zeekoeivallei (1209 Guilders).  Hierdie erflating het haar seuns in ‘n posisie geplaas waar hulle belangrike invloede op die ekonomie van die Kaap na haar dood in 1734 gehad het. Maria se boedel word finaal afgehandel op 31 Augustus 1737.   (MOOC. 8/5, Inventarissen, 1727–1737, nrs. 128–1284.)


Testator(s):
Maria van de Westhuijsen
MOOC8/5.128
13 Augustus 1734
N:s Leij
Inventaris van alle sodanige goederen, als ab intestato zijn nagelaten en met de dood ontruijmt door Maria van de Westhuijsen, laast weed: wijle den landbouwer Samuel Walters, ten voordeelen van
haar seven in wesen sijnde kinderen als
Gerrit
in voorig huwelijk bij haar eerste overledene man verwekt
Jan
Pieter en
Bernardus van Nieuwkerken
Daniel oud 22
kinderen van ’t laaste bed
Nicolaas oud 20 en
Stephanus Sebastianus Walters oud 18 jaren
so en indiervoegen, als deselve door de ondergetekende gecommitteerde Weesm:n aan Cabo de Goede Hoop in presentie van de mondige erfgenamen sijn opgenomen en bevonden als volgt:
Een plaats ofte hofsteden gelegen in de Tijgerbergen, gen:t de Tijgerbergen
een plaats ofte hofsteden gelegen bij de Paardeberg onder Drakenstein, gen:t de Droge Valleij
een plaats ofte hofsteden gelegen aan de Paardeberg onder Drakenstein, gen:t Hoornbos
en opstal gelegen aan de Olifants Revier, gen:t de Zeekoevallij
Op de plaats in de Tijgerbergen
In de agterkamer
1 root ebbenhoute kabinet daar in
21 tafel en bedlakens
5 kas doeken
41 servetten
63 slopen
16 spreijtjes in soort
23 venster gardijnen, gardijnen met valletjes
12 vrouwe hemden
14 vrouwe rocken in soort
9 vrouwe japponnen
2 vrouwe cabaaijen
4 vrouwe hemdrokken
14 voorschoten in soort
23 neus doeken in soort
4 p:r vrouwe handschoenen
3 p:r vrouwe kapers
37 vrouwe mutsen
3 halsjes
9 kapjes
3 schouder manteltjes
1 rottang met een silvere knop
7 silvere lepels
2 silvere beugeltassen
1 silvere haak
1 mes en vorkje met zilvere heftjes
1 silver hals slootje met een haar naald
16 silvere hemdknoopjes
1 kettingje koralen met een goud slootje
4 goude hoepringetjes
2 goude hemdknoopjes
1 snuijfdoosje met een silver randje
1 kist daar in
1 partijtje bereijdsel
4 blicke trommels met groene thee
1 lap droguet met knopen en kemelshaar
4 chitsen in soort
1 gingam
1 lapje armosijn en 1 lapje chits
1 stuckje trielje en wat gaarn
5 stucke linnen in soort
6 rollen tabak
10 stenen seep
1 kist met rommeling
1 lessenaar met sijn tafeltje
2 spiegeltjes met vergulde lijste
2 theerackjes daarop
13 porcelijne spoelkommetjes
6 porcelijne borden
38 porcelijne kopjes en pieringjes
2 porcelijne scheerbekkens en 1 trekpot
17 porcelijne beeltjes in soort
1 stelletje kas potjes
3 bekertjes
5 bennetjes
2 ledikanten met behangsels, daarop
2 beddens
2 peulens
10 kussens
2 dekens
1 verkeer bort met schijven
4 gerridons en een paruijk bol
32 stoelen
24 stoelkussens

In de middelste kamer
1 glase kasje
1 kap stok
1 kopere hanglamp
9 schilderijtjes
4 fles kelders met wat rommeling
7 vierkante tafels
2 ovale tafels met een blad
4 rackjes
1 ledekant met sijn behangsel, daarop
2 beddens
2 peulens
9 kussens
3 combaarsen
2 kadels
2 kleerkassen
1 ledige kist
1 spiegel
1 Bijbel
2 houte ellen

In ’t voorhuijs ende combuijs
12 rackjes in soort
1 eetens kasje
1 rustbank met sijn matras
1 voetebank
2 pottebanken
2 slonsjes
1 kopere fontaintje met sijn balie
1 kopere lampet en becken
1 kopere schenkbort
3 kopere koffij kannen
4 kopere theketel en 2 kopere confoors
3 kopere vischketels
1 kopere vijsel en stamper
5 kopere kandelaars
4 kopere blakers
5 kopere snuijters
4 kopere quispedoors
4 kopere vuurtesjes
2 kopere raspjes
2 kopere schale met 2 ijzere balancen
3 kopere staartpannetjes
2 kopere tregters
2 kopere lampen
1 kopere tang en asschop
1 kopere poffertjes pan
3 kopere koekepannen
1 kopere vergiettes
2 kopere lepels
2 kopere taartepannen met deksels
1 kopere kaarsladen
4 kopere trommeltjes
1 karn en 3 emmers met kopere hoepels
1 koffij molen
15 tinne schotels
2 tinne schenkborden
22 tinne borden
1 tinne steek en 1 tinne scheerbekken
1 tinne gorgolet
5 tinne camerpotten
5 tinne kannetjes
1 tinne olij en azijn bakkje
2 tinne sous commetjes
2 tinne peperdoosen en een trekpot
2 tinne soup lepels
4 tinne soutvaten
1 tinne beker en tregter
1 tinne koffij kan
44 tinne lepels met sijn rak
1 tinne waterfles en een tinne bosje
1 kopere inktkoker en een kopere schuijmspaan
8 blicke trommeljes
1 blicke tregter, trekpot en beker
2 blicke blakers
7 ijzere potten
1 ijzere koekepan en 2 schopjes
1 ijzere rooster en 2 treeften
2 ijzere lepels en 3 vlees vorken
1 ijzere tang en 2 asschoppen
1 hak en 2 kapmessen
4 ijzere schoorsteenkettings
1 ijzere schuijmspaan
1 ijzere Chinees pannetje
2 ijzere braadspeten met sijn pan
1 schoorsteenlamp
2 rakborden
2 bakkisten
2 waterhalvamen
8 wateremmers
4 balies
6 houtebakken
1 rijstblok en stamper
3 meelsiften
37 porcelijne schotels
78 porcelijne borden
17 porcelijne spoelkommen
2 porcelijne melkbakjes
1 partij aardewerk
2 strijkijzers
1 partij drinkglasen
1 partij porcelijne theegoet
1 vogelkooij
4 porcelijne kaspotjes en 3 bekers
7 stoven
2 porcelijne carbassen
6 porcelijne bottels
3 porcelijne boterpotjes met 6 porcelijne pieringjes
4 houte doosen
10 messen
22 vorken
1 partij ledige flessen
1 cannasser met wat theesuijker

Op solder
2 lappen zijldoek
1 partij houtwerk
1 koorn harp
1 partij touwerk
3 coornschoppen
1 schepel
1 lantaarn
55 mudde klijne tarw
een partij rommeling

In de kelder
1 legger met rodewijn
41 ledige leggers
1 halve legger met wat brandewijn
4 ledige bier pijpen
2 ledige halvamen
1 wijnpers
8 baalijs
4 houte tregters
6 emmers
1 bereijdsel vaatje met een bereijdsel bak
2 copere verlaat kranen
1 copere tregter
1 copere tuijngieter
1 copere disteleer ketel met sijn slang en koelvat
1 partij ijzere hoepels
1 ijzere pot
1 tapoen en 1 deuvikboor
1 hamer en nijptang
4 ankervaatjes
1 partij stellingen
1 partij pompoenen
2 carbassen
3 wijn vlootjes

In de stal
8 paardetuijgen
6 toomen
1 partij dekstroo

In de hokken en op de werff
14 graven
3 harken
1 snoeijmes
2 schoffels
6 picken
1 koorn en 4 mistvorken
3 gaffels
1 partij sparren en verder houwtwerk
5 ossewagens
2 paardewagens
2 dek stoelen
1 slijp steen
5 agterploegen met 2 voorstellen
1 eg met yzere tanden
een partij rommeling
1 kar
2 vaten met wat teer
1 kist met timmermans gereetschap
6 oude vaten
2 balijs
1 kas met sout
10 sijldoekse sacken
1 klok
1 partij ijzerwerk

Beestiaal
10 paarden
373 schapen
12 varkens

Slaven
1 jonge gen:t Antony van Batavia
1 jonge gen:t Abram van Batavia
1 jonge gen:t Barent van Balij
1 jonge gen:t Alexander van Madagascar
1 jonge gen:t April van Mallabaar
1 jonge gen:t Valentijn van Rio de la goa
1 jonge gen:t Bastiaan van Bengalen
1 jonge gen:t Agielis van de Cust
1 jonge gen:t Ventura van Bengalen
1 jonge gen:t Lucas van Madacascar
1 jonge gen:t Jacob van Batavia
1 jonge gen:t Arent van de Caab gehoort aan Jan van Nieuwkerken
1 jonge gen:t Januarij van Madagascar aan P:r van Nieuwkerken
1 jonge gen:t Tezan van Madras aan Barent van Nieuwkerken
1 jonge gen:t Celedon van de Caab aan Daniel Walters
1 jonge gen:t September van de Caab aan Nicolaas Walters
1 jonge gen:t Februarij van de Caab aan Stephanus Walters
1 meijt gen:t Leijs van de Caab
1 meijt gen:t Silvia van de Caab
1 meijt gen:t Flora van de Caab
1 meijt gen:t Sara van Madagascar
1 meijt gen:t Leijsjen van de Caab
1 meijt gen:t Delila van de Caab
1 meijt gen:t Christijn van de Caab
1 jongetje gen:t Arij van de Caab
1 meijt gen:t Diana van de Caab met haar jongste kind gen:t Adam gehoort aan Gerrit van Nieuwkerken

aan contanten in den boedel gevonden een somma van ’t seventig rijksdaalders segge rd:rs70

Inkomende schulden
van Jochem Scholts ƒ300 op intrest volgens obligatie
van Gerrit van Wijk ƒ1000 op intrest volgens obligatie
van Jan Nieuwenhuijs ƒ300 op intrest volgens obligatie
van Willem Stolts ƒ200 op intrest volgens obligatie
van Jan Jacobsz: ƒ481 p:r resto van sekere custing

Van mons:r Ab:m Cloppenburg ƒ1601 over als volgt
ƒ
voor 15 1/2 legg:s wijn a ƒ100 ider
1550
voor 1 lam tot
3
voor 1 halv aam blomkool tot
24
voor 2 halv soute kool tot
24

van s:r Hend:k Oostwald Eksteen ƒ216 voor 8 beesten
van Nicolaas van de Westhuijsen ƒ97 p:r resto van de erfportie van d’ overledene Pieter van de Westhuijsen
van Daniel Walters ƒ159 over geleend gelt
van Jan Schaarl ƒ27 volgens schultboek
van Willem Fransen ƒ15 volgens schultboek
van Johannes Franken ƒ[ ..... ] volgens schultboek
voor Gerrit van Niewkerken ƒ554:15 over als volgt
voor 1 jonge gen:t Koridon van Madagascar tot ƒ360
volgens schultboek ƒ194:15

Lasten des boedels
aan Berhardus van Nieuwkerken ƒ5519:19 sijnde sijn vaders erfportie waarop ontfangen heeft ƒ222

Op de beide plaasten de Drogevallij en Hoorenbos
6 tafelties
5 stoelen
10 tinne borden
2 theeketels en 1 strijkijzer
14 tinne lepels
3 rackjes
7 porcelijne borden
8 porcelijne schotels
6 water emmers
2 water halvamen
1 balijtje
2 hakborden met messen
2 roosters
3 koekepannen met een Chinees pannetje
5 ijzere potten
2 schuijmspanen
2 tangen, 2 asschoppen en 2 vleesvorken
4 houte bakken
1 zaag, 1 avegaar en 1 hamer
2 bijlen met 1 dissel
2 coornschoppen
6 ledige vaten
2 schoorsteenlampen met een treeft
21 ledige sakken
4 ledige kisten
2 banken
1 schepel met een traanpot
2 eggen
3 graven
4 picken
1 partij houwtwerk
2 ploegen
1 partij touwwerk
1 karn met een paardetuijg

Beestiaal
37 runderbeesten
720 schapen
11 paarden

Slaven
1 jonge gen:t Silvester van Madagascar
1 jonge gen:t Isack van Madagascar
1 jonge gen:t Aug:s van Mallabaar
1 jonge gen:t Job van Maccasser
1 jonge gen:t Andries van Batavia
1 jonge gen:t Rantom van Bengalen
1 jonge gen:t Februarij van Bengalen
1 jonge gen:t Hans van Mallabaar
1 jonge gen:t Thomas van Mallabar
1 jongetje gen:t Paul van de Caab
Aldus g’inventariseert so aan de Tijger Bergen en Paarde [Bergen] op de plaatsen voorsz: op den 13, 14 en 16 Augustus 1734.
Gecommitteerde Weesmeesteren: P: Artoijs, O:f de Wet
G:t v:n Nieukerken, Johannis v: Nukerk, Pieter van Nieukerke, Barhardus van Nieukerken
Mij present: J:b Lever, Secretaris

Testator(s):
Maria van de Westhuijsen
MOOC8/5.128 1/2
4 October 1734
Inventarisje van de slaven, beestiaal en eenige anderen goederen, bevonden op den opstal aan de Olifants Revier gen:t de Zeekoevallij gehorende in den boedel van wijle Maria van de Westhuijsen, laast weed: der landbouwer Samuel Walters, en door de ondergetekende mondige erfgenamen aan d’ ondergesz: gecommitt:e Weesm:n opgegeven, namentlijk
2 karns
3 botervaten
1 stale moolen
2 picken
2 graven
3 emmers
3 ijzere potten
1 theeketel
1 koevoet
wat timmermans gereetschap
5 mud tarw

Slaven
1 jonge gen:t Yzack van Mallabaar
1 jonge gen:t Filander van Balie

Beestiaal
70 runderbeesten
150 schapen
2 paarden
34 bocken
Aldus opgegeven en g’inventariseert in den Tijgerbergen den 4:en October 1734.
Gecommitteerde Weesmeesteren: O:f de Wet, J:ns Cruijwagen
G:t v:n Nieukerk, Johanis v: Nukerke, Pieter van Nieukerke, Barhardus van Nieukerken, Daniel Walter

Mij present: J:b Lever, Secretaris


Kinders:

c.1.  Aletta VAN NIEKERK, ged. 04/01/1693, oorl. 1713, x 10/05/1711, Kaapstad, met Anthonie van Rooyen, geb. 1680, Culemborg, Gelderland, Nederland, oorl. 1738.  Anthonie koop die plaas Bloemendal van sy stief-skoonpa, Samuel Walters.

c.2.  Gerrit VAN NIEKERK, ged. 18/09/1695, x16/10/1725  met Anna Dorethea Broens (BRONS), ged. 03/11/1709, Kaapstad, d.v. Johann Albert Brons v.Bochum in Wesfale en Maria Thomasse v.Iberding.  Plaas:  Mosselbank.

Cape Town Baptisms 1695

Written by transcribed by Richard Ball and Corney Keller. Posted in Cape Town Baptisms 1665-1695
Den 18 dito (September) een kind van Cornelis van Nieukerken
en Maria van Westhuijsen gent Gerrit,
getuijgen de vaeder en Maria Pieterse.


c.3.  Johannes VAN NIEKERK, ged. 15/09/1697, oorl. 12/1744 x 21/12/1727  met Engela du Plooy, ged. 19/01/1710, oorl. 1738, d.v. Heinrich Pluij (du Plooy) en Margaretha Gildenhuijsen xx 23/11/1738 met Anna van Staden, ged. 24/07/1718, oorl. c. 1753.  Plaas:  Brakkefontein.

c.4.  Pieter VAN NIEKERK , ged. 02/04/1702, Kaapstad, oorl. 1771 x 14/11/1734, Kaapstad
met Marie Taillefer, ged. 13/01/1714, d.v. Pierre Taillefer en Maria Marais.  Plaas:  Hoornbos.

FAMILYSEARCH
Cape Town baptisms 1695-1712.
Image 14

Cape Town Baptisms 1702

Written by transcribed by Corney Keller.
2 April
van Cornelis Nieukerk en Maria
vande Westhuijsen, onder getuyge van
Johannes Phijffer en Maria vande West-
huijsen, gent:
- Pieter


c.5.  Helena VAN NIEKERK , ged. 09/11/1704, Kaapstad, x met Johannes Pleunis, s.v. Jacob Pleunis en Willemyntje Ariens de Wit.


Cape Town Baptisms 1704
Written by transcribed by Corney Keller.
9 Nov:
van Cornelis van Nieukerken
en Maria Nieukerken onder
getuijgen van Claas vande
Westhuijsen met Anna Pijffer gent:
- Lena


c.6.  Bernhardus VAN NIEKERK , ged. 20/01/1709, x met Aletta Hendrina van den Heuvel.  Plaas:  Sandvliet.

Tweede huwelik:

c.7.  Daniel WALTERS, ged. 22/05/1712, Kaapstad.  Plaas:  Slot van die Paarl.

Cape Town Baptisms 1712

Written by transcribed by Corney Keller.
D:o (22 May)
van Samuel Walter, en Maria
van de Westhuisen; de getuigen
Anthonij van Roijen, en Sophia
Appels.
- Daniel


c.8.  Nicolaas WALTERS, ged. 10/06/1714, Tygerberg, oorl. 16/01/1760, Swartland, x 08/02/1739, Stellenbosch, met Johanna Maria van den Brink, geb. 1719, oorl. Junie 1719, Riebeeck Kasteel, d.v. Warnar van den Brink en Catharina Ras. Plaas:  Meerendal.


Cape Town Baptisms 1714
Written by transcribed by Corney Keller.
10 d:o
Nicolaas
Samuel Walter, en Maria van de Westhuisen
Pieter van de Westhuisen, en Jacomina Mos.


c.9.  Stephanus Sebastiaan WALTERS, geb. Durbanville, ged. 11/10/1716, Kaapstad, oorl. 25/10/1761, Malmesbury, x 27/12/1738, Drakenstein, met Margaretha Lombard, geb. c. 1718, d.v. Anthonie Lombard en Johanna Snyman.  Plaas:  De Grendel.

FAMILYSEARCH
Cape Town baptisms 1713-1741
Image 7

Cape Town Baptisms 1716

Written by transcribed by Corney Keller.
11 d:o
Stephanus Sebastianus
Samuel Walter, en Maria van de Westhuisen
Sebastiaan Sigmund, en Anna Pietersz.


c.10.  Lodewyk Bernardus WALTERS.  (Redelinghuys, J.H.:  Die Afrikaner-Familienaamboek, Kaapstad, 1955.)