e.1. Dorothea Regina NEL, ged. 24/05/1778

e.1.  Dorothea Regina, ged. 24/05/1778, oorl. 04/01/1818, Graaff-Reinet  x 23/11/1794 met Johannes Petrus LABUSCHAGNE, geb. 25/07/1773, oorl. 18/12/1802 Paarl xx 13/03/1803, Kaapstad met Johannes STRIJDOM, ged. 22/04/1753, Kaapstad, oorl. c. 1804, Veldkommandant, Stellenbosch, s.v. Hendrik Josephus Strydom en Sara Delport. JS = voorheen met Susanna Scheepers getroud.xxx Georg Diederik GEERE, ged. 03/02/1765, oorl. Voor 07/02/1820, dist. Graaff-Reinet, s.v. Carl Friedrich Geere en Anna Maria le Roux.

Dorothea Regina was die dogter van Pieter Willem Nel en Dorothea Regina Coetzer.


Testator(s):

Dorothea Regina Nel
Johannes Strijdom

MOOC8/25.31
28 Februarij 1805
Copij
Inventaris van alle zodanige goederen, als er door wijlen den veldcommandant Johannes Strijdom en Dorothea Regina Nel in gemeenschap bezeeten en door den eerstgemelde met er dood ontruimd en naagelaaten, mitsgaders heeden opgenoomen en in waaren weezen bevonden geworden zijn, te weeten
De opstallen van zekere leeningsplaatsen gen:d de Brakkefontijn gel: over de Bruintjeshoogte
de Brakkerivier gel: aan Zondagsrivier

Losse goederen
18 tinne borden
3 tinne schootels
1 tinne booterpot
1 tinne theepot
20 tinne leepels
1 tinne zoutvat
1 tinne peeperdoos
3 koopere kandelaars
5 koopere keetels
1 koopere koffijkan
1 koopere komfoortje met plaat
1 koopere inktkooker
1 koopere blaatje
1 koopere brandewijnskeetel
1 stuk kooperdraad
eenig oud kooper
1 blikke keetel
1 blikke lantaarn
2 blikke trommeltjes
17 ijzere vurken
1 ijzere zuikertang
1 ijzere snuiter
10 ijzere potten
2 ijzere roosten
1 ijzere pan
1 ijzere vleeschvurk
1 ijzere loodleepel
7 aarde borden
5 aarde schootels
1 aarde bak
5 aarde potten
11 aarde schooteltjes
1 aarde kommetje
6 aarde kopjes
1 aarde zuikerpot
3 aarde kannen
4 glaasen
7 bottels
6 keldervleschen
1 glaase zoutvat
4 onderbedden
2 peluwen
12 kussens
3 beddedeekens
4 wagens met toebehoor
tuig voor ses waagenpaarden
5 geweeren
4 koogelvormen
1 Bijbel
10 differente boeken
8 zeekels
3 raspen
2 haamers
6 bijtels
1 snijmess
1 pik
2 dissels
1 truffel
1 duimsboor
1 zaag
1 knijptang
6 schaven
1 kruishout
1 omslag
1 bijl
2 slotten
2 graaven
1 bankschroef
1 klein kistje
1 oud clavier
2 taafels
6 stoelen
4 kisten
3 halve aamen
1 anker
4 bootervaaten
3 kleine vaatjes
4 emmers
2 kleine bootervaatjes
1 meelzift
2 mantjes
1 booterbak
1 bakkist
5 staaven hoepelijzer
2 paar moolensteenen
3 koornzakken
1 beddebehangsel met koopere ringen
eenig oud ijzer

Bestiaal
34 trekossen
146 aanteelbeesten
3 paarden
2205 schaapen
198 bokken

Lijfeigenen
1 mansslaaf gen:d Isaak
2 slavinnen in naamen Clara en Steentje
2 slavenkinderen gen:d Esau en Lea

Baaten des boedels
Rd:s
contanten
87:6
volgens bewijs sub n:o 1 bevinden zich in handen van J:F: Zeiler aan de Kaap ter incasseering twee slagtersbriefjes tezaamen groot
200:--
Martinus Voster debet wegens een onderhandsche vendutie volgens reekening sub n:o 2
37:1
volgens vendurolle van een onderhandsche vendutie sub n:o 3 zijn differente persoonen aan deezen boedel debet
1574:1
NB: van deeze somme zal waarschijnlijk reeds een groot gedeelte betaald zijn
volgens notitie sub n:ro 4 zijn weegens een onderhandsche vendutie enz: differente persoonen debet
1611:5
Paul Foussé debet
10:--
Cornelis Botman desgelijks volgens schuldbrief sub n:o 5
76:2
Somme
Rijksd:3596:7

Schulden
Rd:s
aan den boedel van wijlen Jacobus Scheepers en Sara Delport
900

Erfgenaamen
Dorothea Regina Nel, weduwe van wijlen den veldcommandant Johannes Strijdom
voorkinderen van gemelden veldcommandant Johannes Strijdom uit het huwelijk met Susanna Scheepers
1) Hendrik Josephus, getrouwd met Sara Johanna Scheepers
2) Johannes, getrouwd met Susanna Jacomina Nel
3) Petrus Jacobus, oud 21 jaaren
4) Susanna Elisabeth
oud 14 jaaren
5) Sara Marena
6) Jacobus Stephanus oud 16 jaaren
7) Gerhardus, oud 8 jaaren
voorkinderen van de weduwe J:s Strijdom uit het huwelijk met Johannes Petrus Labuscagne
1) Pieter Willem Hendrik Johannes oud 8 jaaren
2) Dorothea Regina Cornelia Susanna oud 7 jaaren
3) Johanna Alerta oud 6 jaaren
Aldus gedaan en g’inventaariseerd ter plaatse gen:d de Brakkefontijn gel: over de Bruintjeshoogte op den 28 Februarij 1805, en zulks volgens het op- en aangeeven van de weduwe Johannes Strijdom en Hendrik Josephus Strijdom dewelke betuigden hierinne ter goeder trouw te hebben gehandeld en niets met hun weeten te hebben verzweegen of agtergehouden. Weshalven zich bereid verklaarden deeze voorenstaande opgaave ten allen tijden, des vereischt wordende, met solemneele eede te willen bekragtigen, met verdere belofte, zo iets nader tot den boedel specteeren mogt koomen te ontdekken, deezen inventaris daarmede te zullen amplieeren alles in ’t bijweezen van Willm Christiaan Bouwer en Pieter Duplessies als getuigen.
Als getuigen (was get:) Willem Christiaan Bouwer, Pieter du Pliessies de oude
Voor de opgaave ( was getek:) Dorotea Regina Nel de weduwe Strijdom, Hendrik Josevhus Strijdom
In kennisse van mij (was getekend) L: Alberti, ad interim Landdrost
Laater is gebleeken dat de sub n:o 3 onder de baaten des boedels bekend gestelde onderhandsche vendurolle niets dan copie van n:o 4 is, behalven de laatste post van rd:s36:2schell: ten lasten van Andries van Tonderen, zo dat daardoor de somme der baaten van deezen boedel om rd:s1537:7schell: verminderd word en dus rd:s2059 blijft.
(was getekend) L: Alberti, ad interim Landdrost
Voor copie conform: L: Alberti, ad interim Landdrost
(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F25%2E31&freesearchkey=Bruintjeshoogte)

Geere, Georg Diederik (bapt. Cape Town, 3.2.1765 - † Graaff-Reinet dist., before 7.2.1820), field-cornet and one of the rebel leaders in Graaff-Reinet (1795), was the fifth child of the German ancestor of the Geere family in South Africa, Carl Friedrich Geere, and his wife, Anna Maria le Roux.

In 1795 G. was living on the farm 'Modderfontein', about thirty-two kilometres south of the present Somerset East. In February of that year he was one of the rebel leaders who expelled Landdros H. C. D. Maynier from Graaff-Reinet, and in June he accompanied Marthinus Prinsloo who, as one of the representatives of the so-called 'volkstem', ordered Olof de Wet, the commissioner of the V.O.C., to leave the district. The following year G. was one of those who signed the so called 'propositie' ('proposition') in which the burghers claimed, among other things, the right to recapture their stolen cattle from the Xhosa.

Like many other frontier farmers G. had to flee from his farm during the Third Frontier War (1799-1803). He was living in Swaershoek at the time of the Slagtersnek Rebellion (1815), but did not himself take part in it, although one of his sons-in-law, Adriaan Engelbrecht, went with C. J. Faber to see Ngqika.

Apparently G. had little sympathy with the rebels for, not-withstanding his capable pen, he refused to compose a petition connected with the death of Freek Bezuidenhout. He devoted himself to his farming and also acted as the herbalist of the neighbourhood.

He married four times:  His first wife was Catharina Elizabeth Christens, daughter of Johann Daniël Christens and Gesina Hendrina Benecke.  After her death he married Martha Helena Basson, daughter of Willem Basson and Catharina Helena Walters, widow of C. J. Tregardt.  His third wife was Anna Catharina Piek, daughter of Andries Christoffel Piek and Sara Nel.  His fourth was Dorothea Regina Nel, daughter of Pieter Willem Nel and Dorothea Regina Coetzer, widow of Johannes Petrus Labuschagne and Johannes Strydom. Their son, Karel Frederik Christoffel Geere,* was a well-known troublemaker in the Orange Free State. A daughter of the first marriage, Anna Maria, married Hendrik Frederik Prinsloo and they were the parents of George Diederik Prinsloo, one of the leaders of the Dorsland Trek. On 29.1.1818 the deputy landdros of Cradock reported that three of G.'s children had been murdered.  J. A. HEESE (Dictionary of SA Biography)

Modderfontein se eerste eienaar

b6 Georg Diederik Geere = 3.2.1765 † Graaff-Reinet voor 7.2.1820 x 3.7.1785 Catharina Elizabeth Christins (d.v Johan Daniel Christins en Gesina Hendrina Beneke) xx Martha Helena Basson =27.7.1768 (d.v. Willem Basson en Catharina Helena Walters – wed. V. C.J. Triegard) xxx huwelikshof, Kaapstad 31.3.1805 Anna Catharina Piek *5.4.1789 (d.v Andries Christoffel Piek en Sara Nel) xxxx Dorothea Regina Nel =24.5.1778 (d.v Pieter Willem Nel en Dorothea Regina Coetzer)

George was in 1795 reeds woonagtig op die plaas Modderfontein, ongeveer 32 km suid van die huidige Somerset-Oos. In Februarie 1795 het hy opgetree as een van die leiers van die opstandelinge wat Landdros Maynier van Graaff-Reinet wou verjaag. In Junie dieselfde jaar het hy en Marthinus Prinsloo, as verteenwoordiger van die sogenaamde “Volkstem”, die kommissaris van die VOC, Olof De Wet, beveel om die distrik te verlaat. In 1796 was hy een van die ondertekenaars van die sogenoemde “propositie” waarin die burgers onder meer die reg ge-eis het om hul gesteelde vee van die Xhosas te gaan terugneem.  George moes soos baie ander tydens die derde grensoorlog (1799-1803) van sy plaas vlug. Tydens Slagtersnek (1815) was hy in Swaershoek woonagtig maar het nie aan die opstand deelgeneem nie. Die opstandelinge het blybaar nie sy simpatie gehad nie. Alhoewel hy geletterd was, het hy geweier om ’n memorie n.a.v Freek Bezuidenhout se dood op te stel. Hy het op sy boerdery gekonsentreer en het ook as kruiedokter vir die omgewing opgetree. Op 29.1.1818 het die adjunk-landdros van Cradock gerapporteer dat drie van Geere se kinders vermoor is. Volgens die SA Geslagsregisterreeks het hy 8 kinders gehad. ’n Seun uit die laaste huwelik, Karel Frederik Christoffel, was blykbaar “’n bekende rusverstoorder in die Oranje Vrystaat” maar sy naam word nie in die SA Genealogiereeks vermeld nie. Vermoedelik is die vermoorde kinders ook nie deel van die 8 kinders wat wel vermeld word nie.  (http://www.genza.org.za/index.php/en/nw-quarterly/233-famnea-jaargang-10-uitgawe-1/file)


Kinders:

f.1.  Pieter Willem Hendrik Johannes LABUSCHAGNE,  ged. 25/09/1795, Graaff-Reinet  

f. 2.  Dorothea Regina Cornelia Susanna LABUSCHAGNE,  ged. 12/08/1798, Graaff-Reinet  x Gerrit Pieter Bezuidenhoudt, ged. 09/05/1793, s.v. Gerrit Pieter Bezuidenhoudt en Lea Barnard.

f. 3.  Johanna Aletta LABUSCHAGNE, ged. 24/11/1799, Graaff-Reinet  x 1815 met Wessel Christoffel Coetzer, ged. 12/10/1794.

f.4.  Karel Frederik GEERE, geb. 03/09/1811

f.5.  Susara Elizabeth GEERE x Oosthuizen, geb. c. 1813