d.10. Gerrit NEL, ged. 16/04/1775

d.10.  Gerrit, ged. 16/04/1775, Swellendam, burger te Graaff-Reinet, oorl. 17/03/1848 x 06/09/1795 met Helena Catharina CARELSEN, ged. 17/01/1779, d.v. Jacobus Petrus Carelse en Helena Bekker. HCC xx Jan Dirk van den Berg.

Gerrit was die seun van Pieter Nel en Johanna Catharina Bekker.

Inventaris van alle zodanige goederen, slaaven, beestiaal etc:a als door den burger Jac:s Petrus Carelse en zyn overleedene huisvrouw Helena Bekker in gemeenschap bezeeten en door laatstgem: met 'er dood ontruimd en nagelaaten mitsgaders heeden ter woonplaatse van dezelve opgenomen en in waaren weeten bevonden geworden zyn, te weeten Een opstal der plaatse gen:d de Roodeheuvel geleegen aan d' Oliphants Rivier een opstal der plaatse gen:d de Buffelsklip meede aan d' Oliphants Rivier …

Erfgenaamen:
 1) de kinderen van de overleedene in haar eerste huwelyk met Hendrik Schalk van der Merwe, te weeten:
a) Marthinus van der Merwe
b) Willem van der Merwe
c) Elsje Johanna van der Merwe gehuuwd met Anthony Lombard
d) Johanna Helena van der Merwe getrouwd met Johannes Hendrik Nel
e) drie dogters van Hend:k Schalk van der Merwe de jonge, in naamen, Elsie Sophia, Helena Susanna en Johanna Petronella, by hunner moeder Johanna Bekker woonagtig
f) Susara Sophia van der Merwe, gehuwd met Joh:s Petrus Schoeman Jansz:
g) Stephanus Joh:s van der Merwe
2) de kinderen van de overleedene in haar tweede huwelyk met Jac:s Pet:s Carelse, zynde:
a) Helena Catharina Carelse, getrouwd met Gerrit Nel Pietersz:n
b) Johannes Jacobus Carelse, en 
c) Margaretha Dorothea Carelse, gehuuwd met Petrus Bekker Marthinusz:n

Aldus gedaan en g'inventariseerd op den 14 Meij 1798 ter plaatse de Buffelsklip voorm:, volgens 't op- en aangeeven van den burger Jac:s Petr:s Carelse, dewelke betuigde daarinne ter goeder trouwe te hebben gehandeld en niets met zyn weeten versweegen of agtergehouden, met belofte, zo iets nader tot den boedel specteerende mogt komen te ontwaaren, deezen inventaris daarmeede te zullen amplieeren, bereid zynde de voorm: opgaave ten alle tyden, des vereischt met solemneele eede te bevestigen; en zulks in 't byweezen van de Geregtsboode Hendrik van As d' oude en Abraham Casparus Nieuwhoff, als getuigen, die de minute deezes beneevens voorm: Carelse en my Secretaris meede behoorlyk hebben onderteekend. 't Welk ik getuige: A:s Stockenstrom, Secret:s” (http://www.genza.org.za/index.php/af/compendium/familieregisters/286-bekker-families-mei-2013-deur-ann-tiran-en-johan-pottas/file)