c.5. Pieter NEL, ged. 31/08/1732

c.5.  Pieter, ged. 31/08/1732, burger te Swellendam, oorl. voor 17/07/1800 x 18/03/1758 met Johanna Catharina BEKKER, ged. 28/06/1733, d.v. Stephanus Bekker en Sara Olivier. 

Pieter was die seun van Pieter Willem Nel en Aletta van Deventer.


Cape Town Baptisms 1732
Written by transcribed by Corney Keller.
Den 31 dito
Pieter,
de vaeder is Pieter Willemsz: Nel en de moeder Aletta van Deventer,
de getuigen Johannes Nel en Susanna Flore.

Testator(s):
Pieter Willem Nel
MOOC 8/23.23
17 Julij 1800

 “J: Ackerveld

Copia inventaris van alle zodanige goederen en effecten, als met de dood ontruimt en nagelaten zijn door wijlen den burger Pieter Willem Nel d' oude, ten behoeven zijner nagelaatene kinderen:

Pieter Willem ≈ 20/07/1755
Sara ≈ 05/02/1758 gehuuwd met Gerhardus Cornelis Olivier
Stephanus ≈ 19/11/1758 † 23/04/1830
Johannes Hendrik ≈ 1760 † 26/04/1841
Adriaan ≈ 18/12/1763
Aletta Catharina*10 Aug 1766 †10Sept 1853 gehuuwd met Willem Christiaan Bauer ≈ 05/02/1758
Anna Margretha ≈ 03/07/1768 gehuwd met Nicol:s Goosen
Anna Catharina ≈ 02/09/1770 gehuuwd met Piet Bezuidenhout
Johannes ≈ 29/03/1772
Gert oud 24 jaaren, ≈ 16/04/1775
Marthinus oud 22 jaaren ≈ 11/11/1779

Opgegeeven door de burgers Pieter Willem Nel en Willem Christiaan Bauer; en vervolgens bij mij Johan:s Gerhard:s van Diemen, Secretaris der colonie Graaff Reinet in presentie van de natenoemene getuigen in geschrifte gesteld, bestaande dezelve goederen in de volgende, namentlijk

Een opstal van de leenings plaats, gen: de Drooge Palmiete Fontijn
1340 aanteel schaapen
150 bokken
94 aanteel beesten
15 ossen
2 osse wagens
2 moolen steenen
1 groote kist
1 kleine kist
2 bult zakken
3 kussens
1 vat boter
1 karn
1 half aam
1 sleip steen
3 bijlen
1 snijmes
1 dissel
2 kleine yzere potten
3 geweers
1 groote keetel
1 koeke pan
1 poffertjes pan
2 tinne schotels
4 tinne borden
4 koorn zakken
1 bilhamer
1 hand hamer
1 graaf
1 pik
1 kopere vysel met zyn stamper
1 blikke doos
1 slaave jong, gen: Africa, van Mallagas
1 slaave jong, gen: Filander, van Bengalen
1 slaave jongetje gen: Standaar, van de Caab
1 slaave meid, gen: Sivia, van de Caab
1 slaave meid, gen: Marie, van Masambiek
1 slaave meisje, gen: Mina, van de Caab

Inne schulden
Rd:s
ingebragt
aan contanten in den boedel bevonden
509:6
voldaan
aan slagters brieven
1227:--
aan Daniel Strijdom, op een onderhandsche obligatie zonder intrest
140:--
voldaan
aan Jan Davel op een opderhandsche obligatie op intrest
105:--
aan Steph:s Corn:s Bothma op een onderhandsche obligatie op intrest
100:--
aan Adriaan van Tonder op een onderh: obl: zonder intrest
40:--
aan Adam Joh:s Reineke op een onderh: obl: op intrest
150:--
aan Hendrik Krugel op een onderh: obl: op intrest
70:--
aan Andreas Oelofze op een onderh: obl: zonder intrest
50:--
voldaan
aan Gert Nel op een onderh: obl: zonder intrest
120:--
aan Daniel Willem Khuun op een onderh: obl: op intrest
300:--
voldaan
aan Adriaan Nel op een onderh: obl: zonder intrest
164:--
aan de wed:e Casper Smit, aan de Caab, op een ondh: obl: zonder intrest
400:--
NB blijkens handschrift de dato 3 December 1799 in bewaaring ontfangen
aan Pieter van der Westhuisen, wegens intrest
90:--
aan Salomon Maritz, op een onderh: obl: op intrest
112:4
aan Christ:l Linker op een onderh: obl: op intrest
150:--
voldaan
aan Willem Christ:n Bauer, op een onderh: obl: zonder intrest
300:--
voldaan
aan Michiel Delport, p:r rest
12:--

Dubieuse inneschulden
Rd:s
volgens opgaave der erfgenaamen
NB
aan Willem Wilken ƒ1000 ofte
333.2 2/3
aan Frans la Boscagne
224:--
aan Andries Dreijer
300:--
aan M:H:O: Woeke
400:--
NB. dit montant, zoude de geweesene Landdrost Woeke hebben ontfangen bij de wed:e Casper Smit, aan de Caab
voldaan
aan de wed:e Lucas van Vuuren
100:--
aan Joh:s Matth:s Kaltze op intrest
70:--
aan David van Wijk, in bewaaring
1125:--
aan Christ:n Erdman Kok
900:--
NB: zynde aan Josias Reineke, a Cabo tot dies ontfangst procuratie verleend
Somma
Rd:s7492:4 2/3

Lasten des boedels
Rd:s
aan Cornelis Engelbregt, p:r rest van een slagter brief
107
Aldus opgegeeven door de in den hoofde deeses gemelde burgers, Pieter Willem Nel, en Willem Christiaan Bauer, ende onder presentatie van eede g'inventarisseerd, denwelken verklaarde zig daar in na hun beste kennis en weetenschap gedragen te hebben, met belofte van wanneer na deesen nog eenige goederen tot den boedel behoorende mogt komen te ontdekken, dezelve insgelijks te zullen opgeeven
Actum ter woonplaats van den burger Theunis Christoffel Botha, d' oude genaamd de Kaale Plaats, den 17 Julij 1800 ter presentie van de burger Hendrik Janse van Rensburg en Barend Christiaan Grijling als getuigen, die de minute deese, beneevens de Comp:ten en mij Secretaris behoorlijk hebben gesubschribeerd
't Welk ik getuigen: J:s G:s van Diemer F:A:, Secret:s

(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F23%2E23&freesearchkey=willem%20nel)