e.4. Maria NEL, ged. 14/12/1783

e.4.  Maria, ged. 14/12/1783, Stellenbosch x 07/12/1800, Kaapstad met Louis DU PREEZ, ged. 06/05/1781, s.v. Phillippus Jacobus du Preez and Susanna (Nel) Breitenbach.

Maria was die dogter van Louis Nel en Isabella Potgieter.


FAMILYSEARCH
Stellenbosch baptisms 1733-1788

Testator(s):
Maria Nel
Louis du Preez

MOOC8/66.24a

25 October 1820
Inventaris mitsg:s tauxatie van zodanige goederen als er ab intestato metter dood zyn ontruimd ende nagelaten door Maria Nel ten voordeele haar nagelatene man den burger Louis du Preez ter eenre en hunne by den andere in echt verwekte acht minderjarige kinderen, met namen
1) Philip Jacobus oud 16
ter andere zyde
2) Isabella Maria oud 13
3) Susanna oud 10
4) Louis oud 8
5) Johannes Lodewicus oud 6
6) Cornelia Carolina oud 4
7) Maria oud 2 jaren en
8) Anna Elisabeth Johanna Petronella du Preez oud 3 maanden
invoegen als het een en ander door den veltcornet W:W: Viljoen in tegenwoordigheid van getuigen is opgenomen, mitsg:s door ons ondergetekende gecomm: Weesmeesteren g’inventariseerd en getauxeerd in maniere als volgt, namentlyk
Rd:s
Een derde gedeelte van de in altoosduurende erfpagt opgemeeten plaats gen:d Rietfontein gelegen aan Bruintjes Hoogte onder ’t district Uitenhage
666:32
twee beddens
100:--
drie stoelen
9:--
twee kisten
26:--
twee half aamen
20:--
drie kleine half aamen
8:--
drie emmers
8:--
negen borden
4:--
zes lepels
0:36
zes vorken
0:36
twee tinne schotels
2:--
twee keetels
4:--
twee kook potten
8:--
een zeep pot
20:--
een thee pot
1:24
een thee baley
2:--
drie kommetjes
1:24
een kandelaar
2:--
twee kannen
2:--
twee aarde potten
2:--
een boter vat
10:--
een vuurstoof
1:--
drie boeken
18:--
drie bottels
0:18
een vles
0:18
twee Keulse kannen
1:--
twee geweeren
100:--
een wagen /:osse:/
300:--
Beestiaal
Rd:s
achttien ossen
360
vyf en twintig aanteelbeesten
200
een ryd paard
100
twee aanteel [paard] /een oud/
40
zeven honderd en twintig schapen
1080
een honderd en veertien bokken
114
Crediten des boedels
Rd:s
aan contante in dezelve gevonden
210:--
van Joh:s L: du Preez de oude over koop van vhee
24:--
van Joh:s L: du Preez junior over koop van vhee
46:--
van Hend:k van Ede over koop van vhee
10:--
Rd:s3502:44
Lasten
Rd:s
Rd:s
aan Louis Nel over koop van een derde gedeelte van de in altoos duurende erfpacht gemeten plaats gen:d de Rietfontein gelegen aan Bruintjes Hoogte onder ’t district Uitenhagen
600
aan Louis Nel over contant geleend
100
700:--
Over zulx den boedel zuiver rendeert
Rd:s2802:44
Aldus g’inventariseerd ende g’etauxeerd aan de Kaap de Goede Hoop op den 25 October 1820 ende zulx op het op en aangeeven van de in den hoofde deezes gem: weduwenaar, dewelke verklaarde zig hierinne ter goeder trouwe gedragen en zyns weetens niets verzweegen of terug gehouden te hebben van al het geen tot den boedel en nalatenschap behoord, invoegen hy dan ook betuigde de deugdelykheid zyner opgave ten allen tyde des vereischt werdende met solemneele eede gestand te doen en verdere belofte zo hierna nog iets tot gezegde nalatenschap behoorende mogten worden ontdekt, daarvan nader en getrouwlyk opgaaf te zullen doen ten einde deezen inventaris daar mede te kunnen worden g’amplieerd.
In teeken der waarheid is deeze ter presentie van ons gecomm: Weesmeesteren ende my Adj:t Commis door den inventarient eigenhandig ondertekend.
Als gecomm: Weesm: A:V: Bergh, J:F: Munnik
Voor den opgaaf: Lowies du Pree P: zoon
Mij present: P:E: Faure, Adj:t C:
(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F66%2E24a&freesearchkey=Uitenhagen)


Testator(s):
Maria Nel
Louis du Preez
MOOC8/66.24b

3 Augustus 1820
Inventaris en tauxatie over de boedel van Louis du Pree en weijlen des zelf huys vrouw Maria Nel en leven in gemeenschap bezeten

Losse goederen als
3 stoelen
2 kisten
1 boter vat
2 halfaamen
3 halfaamen kleijn
3 emmers
2 kook potten
1 seep potte
9 borden
6 lepels
6 vurkens
2 tinne schuttels
2 ketels
1 tee pot
1 tee balij
3 kommetjes
2 beddens
2 kannen
2 aarde potten
1 kandelaar
2 geweers
3 boeken
1 vuurstoof
3 bottels
1 vles
2 Keulsse kanne
1 wage

Beestiaal
ossen 18
aanteel beeste 25
schapen 720
1 reyd paard
2 [paard] aanteel
bokken 114

Rds
schuldig aan Louis Nel
700

Rd:s
uytstaande geld aan
Joh: L: du Preez de oude
24
Joh: L: du Preez junior
46
Hend:k van Nede
10

Rd:s
aan contante
210
Wy ondergetekene certiviceere volgens het aangeeve van Louis du Pree voorsch: inventaris gedaan en naar ons beste weeten getauxeerts te hebben belooven gem: Louis du Pree in dien er nog iets mogte te voorscheyn komen dat niet in deze inventarisatie vermeld is daar van opgave te zullen doen omme hier nevens gevoegt te worden.
Bekennende wy onder getekenedens weyders dat volgens het geen hier bekend is voorsch: inventarisatie de geheele boedel en gemeynschap inhoudende is
Bruyntjeshoogte den 3 Augustus 1820
W:W: Viljoen, Veltcornet
Getuyge: Migiel C: Bos
Borgen; die volgende declaratie van den inventarient een acte van borgtogt te vinden voor den heer Watermeyer inde maand Aug:t j:l: te zullen eenige zoude hebben gepasseerd. Gideon Jordaan Janz: Joh:s Lodewicus du Preez Philipz
(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F66%2E24b&freesearchkey=louis%20nel)

Kinders:

f.1.  Philip Jacobus DU PREEZ, geb. c. 1804


f.2.  Isabella Maria DU PREEZ, geb. 1807, ged. 27/12/1907


f.3.  Susanna DU PREEZ, geb. 1810


f.4.  Louis DU PREEZ, geb. 02/07/1811


f.5.  Johannes Lodewicus DU PREEZ, geb. c. 1814


f.6.  Cornelia Carolina DU PREEZ, geb. 1816, oorl. 26/10/1860 x Wynand Breitenbach


f.7.  Maria DU PREEZ, geb. 08/07/1818, Uitenhage x Hendrik Josephus Strydom, geb. 24/07/1806, ged. 20/04/1807.

f.8.  Anna Elizabeth Johanna Petronella DU PREEZ, geb. 1820