e.4. Gerrit Matthijs NEL, geb. 25/12/1798

e.4.  Gerrit Matthijs, ged. 25/12/1798  x 08/11/1818, Tulbagh met Hendrina Cecilia STEENKAMP, geb. 14/05/1801, oorl. 06/02/1868, d.v. Carel Gerrit Steenkamp en Johanna Lavina Sophia Steenkamp.

Gerrit Matthijs was die seun van Jacobus Nel en Anna Jacomina van Wyk.


gerrit mattijs
Baptised: 1798, den 25 Decbr
Born: den 24 Julij 1798
Father: Jacobus Nel
Mother: Anna Jacomina van wijk
Witnesses: Petrus vn. dr. Merwe : Elsie Lubbe, gerrit Jacobus Nel : margareta vn. wijk
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Baptism register, 1743 to 2 Feb 1800, page 362, entry number 136. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G4 7/1. Transcribed by Lynn Couperthwaite, Trysie Joubert, Richard Ball as part of the eGGSA Project, from VC 657, Cape Archives Repository

8 Nov 1818
1818, Den 8 November
Gert Matthys Nel
van Cabo de Goede Hoop, Jongman
Burger alhier
Met
Hendrina Cecilia Steenkamp
van Cabo voorn., Jonge Dogter

Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Western Cape. marriage register, 1744-1839, page 112, entry no 44. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G4 9/1. Transcribed by Trysie Joubert, Marelize Keyter, Marie Greyvenstein and Annatje Erasmus as part of the eGGSA Project, from VC 664, Cape Archives Repository


Testator(s):
Gerrit Matthys Nel
Hendrina Cecilia Steenkamp
MOOC8/42.7a

17 Augustus 1826
Invantaris van alle zodanigtge goederen en efficten als door den bürger Gerret Matijs Nel Jac: zoon overleden aan de Groot Rietrievier op den 3 July 1826 in den ouderdom van 27 jaar 9 maan en 14 dagen, met er doot ontruijmd en naagelaten zijn gevonden en zülks ter voordeelen van den overledenne is huijsvrouw Hindrienna Zuszielja Steenkamp en den overlede is vader Jacobus Nel en broer en zusters, met name
1) Hindrienna Zuszielja Steenkamp
2) Jacobus Nel de oude
3) Jan Abram Nel
4) Eliezabet Johanna Nel gehud met Aderjan Jordaan A:z:
5) Mariea Marta Nel gehud met Petrus van der Merwe P:z:
6) Jacob Willem Stevanis Nel
7) Jacobus Barent Joh:s Nel
onmondigtge
8) Ragel Catriena Nel
9) Joagim Elieas Petrus Nel
10) Anna Jacomiena Mariea Margrieta Nel
11) Albertus Joh: Niecolaas Nel
12) Johanna Katriena Liezabet Marieja Nel
13) Eliejas Johannis Jacobus Nel
Bestaande g:z: nalatenschap
1 wagen compleet
918 aanteel schape
155 bokke
14 trekosze
31 aanteel beeste
12 rij en aanteel paarde
1 zaal en toom
1 roer
1 piestool
1 tavil
1 stoel
1 karren
1 emmer
3 balies
2 bakke
1 schuyfdoost
1 trommel
2 schottels
5 tinne borde
5 erde borde
7 lepels
10 furke
1 roester
1 ketel
1 trekpot
2 koppies en pierings
1 kist
1 bet
1 bottervaatje
1 strijkeijster
3 boeke
1 uijnjes eijster
1 zaagt
1 holdiszel
1 byl en snijmes
1 schaaft
1 sckraap mes
1 rasspe
2 tangitjes
1 vis zegen
1 hamer
1 omslagt met bore
3 bytels
1 paster
1 voetstok
3 zeder planke

Baten des boedels
Rd:s
volgins opgaaft van Hindrienna Zuszielja Steenkamp geweeszende huijsvrouw
't word op onderseg gemeld
1) van Jacobus Nel de oude van zijn moederz aandeel
3253:5 1/2
paid
2) van Christejan Bazon
786:--
paid
3) van Corneel Jacobus Koetze
200:--
4) van de Baster Isak Viezagie 6 ossen en 1 koeij
erfg:
5) van Jacobus Barent Joh: Nel Piet zoon
32:--
erfgen:
7) van Aderjan Jordaan A:z
9:--
8) van Johannes Loüw A:z
3:4

Lasten des boedels
Rd:s
1) aan de wedüwe Hendrienna Steenkamp volgins bewijs
160
2) Kassper Steenkamp
44
paid
3) Carel Gert Steenkamp
150
paid
4) Carel Gert Steenkamp
60
Aldus geinvantarriezeert ter plaastze de Karehout Rievier gelegen in het Onder Rogtgevelt op den 17 Augustus 1826 en zulks volgens opgaafte van den overledenens vrouw de welke verklaarde hier mede getroüw en regt zyn te werk gegaan zonder willings of wetings iets in het menste te hebben verzwegen of agtergehoude en berijt zijnde zulks des vereist worde met solmeneellen eetde bevestiggen voor de opgaaf als:
Hindrienna Zuszielja Steenkamp
In mijn pertzint gedaan: S:W: v: d: Merwe, Veltcornet
Als getuijge: Jacob Wellem Stevanis Nel Jac:s z:
Willem Steenkamp Karel zoon

(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F42%2E7a&freesearchkey=jacobus%20nel)

Testator(s):
Gerrit Matthys Nel
Hendrina Cecilia Steenkamp
MOOC8/42.7a
17 Augustus 1826
Nader inventaris van alle goederen, effecten, crediten en debiten des gemeenschappelyken boedels van wylen Gerrit Matthys Nel Jac:zn en nagelatene huisvrouw Hendrina Cecilia Steenkamp geformeerd op heden den 8 November 1826 en zulks navolgens opgave van de weduwe voornoemd
696 aanfok schapen
231 hamels
147 bokken
13 trek ossen
29 aanfokbeesten
10 paarden
1 wagen met zeil, jokken, riemen, stroppen en zweep
1 ploeg
1 zadel en toom
1 schietgeweer met kogelvorm, wisserstok, etc:a
1 pistool
1 tafeltje
1 stoel
1 karn
1 emmer
3 balies
2 boter bakken
1 schuifdoos
1 blikken trommel
1 blikken soepterine
1 tinnen schotel
5 tinnen borden
7 tinnen lepels
10 vorken
5 aarden borden
1 rooster
1 ketel
1 tinnen trekpot
2 kopjes en schoteltjes
1 wagen kist
1 bed
1 botervaatje
1 strykyzer
3 boeken
1 breek yzer
1 visch zegen
1 party enden cederplank
1 zaag
1 byl
1 snymes
2 schaven
1 schraapmes
1 omslag met 19 boren
1 knyptang
1 tanden trekker
1 passer
2 beitels
1 duimstok

Baten des boedels
Rd:s
over zoo veel de boedel te vorderen heeft, als
1) van Jacobus Nel d' oude wegens moedersbewys den overledene competerende
3253:5:3
2) van Christiaan Basson blyk: onderhandsche schuldbrief d:d: 17 Septb:r 1825 betaalbaar in Sept: 1827
780:--:--
3) van Cornelis J: Coetzee bl: onderh: schuldbr: d:d: 2 Octb:r 1823
200:--:--
4) van den Bastaard Izaak Visage Pietz: blykens bewys d:d: 4 Mei 1824 zes ossen en een slagt koe
5) van Jacobus Barend Joh: Nel Joh:zn
32:--:--
6) van Adriaan Jordaan A:z
9:--:--
7) van Johannes Louw
3:4:--
8) van Arr: Chr: Vlok weg: koop van 1 stang
8:--:--

Lasten des boedels
Rd:s
1) aan den boedel van wylen de wed: Hendrina Steenkamp volgens bewys
160
2) aan Casper Steenkamp
44
3) aan Carel Gert Steenkamp
150
4) aan Carel Gert Steenkamp weg:s een rol zeil
66
Aldus door my geformeerd ter plaatse Careehoute Rivier gel: op Onder Roggeveld, datum ut supra

V:J: de Kock