e.2. Gerrit Matthys NEL, ged. 07/05/1796

e.2.  Gerrit Matthys, ged. 07/05/1796, Verschefontein, Onder Roggeveld, oorl. 20/04/1854, Verschefontein, Onder Roggeveld x 02/03/1817, Tulbagh met Hendrina (Maria Magdalena) STEENKAMP, geb. Swartland, oorl. 06/02/1868, d.v.  Johan Harmse Steenkamp en Maria Johanna Bock xx 14/03/1822 met Christina Alida STRAUSS, geb. 1803, d.v. Frederik Johannes Strauss en Christina Alida Ras xxx 02/03/1823  Gertruida Margaretha COETZEE (wed v Philippus H. Onken), geb. 12/1796, Korenlandskloof, Middel Roggeveld, oorl. 01/02/1849, Verschefontein, d.v. Ockert Johannes Coetzee en Geertruyda Margaretha Kruger.

Gerrit Matthys was die seun van Jan Abraham Nel en Catharina Elizabeth van Wyk.

Gerrit Mattijs
Baptised: 1796, den 7 Maij - Should be 7 Augustus
Born: den 4 Januarij
Father: Jan Abraham Nel
Mother: Catrina Elisabeth van Wijk
Witnesses: Gerrit Mattijs vn Wijk: Elisabeth Schots: Gerrit Jacs vn Wijk: Sara vn Zijl
Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Baptism register, 1743 to 2 Feb 1800, page 335, entry number 60. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G4 7/1. Transcribed by Lynn Couperthwaite, Trysie Joubert, Richard Ball as part of the eGGSA Project, from VC 657, Cape Archives Repository


2 Mar 1817
1817, Den 2 Maart
Gert Matthys Nel
van Cabo de Goede Hoop, Jongman
Burger alhier
met
Hendrica Steenkamp
van Cabo voorn', Jonge Dogter

Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Western Cape. marriage register, 1744-1839, page 100, entry no 3. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G4 9/1. Transcribed by Trysie Joubert, Marelize Keyter, Marie Greyvenstein and Annatje Erasmus as part of the eGGSA Project, from VC 664, Cape Archives Repository


Testator(s):
Gerrit Matthys Nel
Hendrina Steenkamp
MOOC8/67.12a

19 Mey 1821
Inventaris mitsgaders tauxatie van alle zoodanige goederen en effecten als er op den 19 Maart 1821 metter dood zyn ontruimd ende nagelaten door Hendrina Steenkamp komende haar als erfgenamen ab intestato te succederen haren man Gerrit Matthys Nel, die met haar in gemeenschap van goederen is gehuuwd geweest, voor de ééne helfte en voor de wederhelfte, hare ondertenoemene kinderen als
1) Catharina Elisabeth oud 3 jaren en
2) hare jong geboorne dochter van twee maanden die by den Heiligen Doop den naam van Hendrina Maria Nel staat te ontvangen
Zoodanig als dezelve nalatenschap door de burgers Jacobus Nel de oude en Nicolaas Vlok de oude is opgenomen en in geschrifte gebragt en door ons ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren getauxeerd, bestaande dezelve in het volgende:
Rd:s
een stoel
3:--
twee kisten
20:--
drie kommetjes met onderschotels
1:--
vyf kommetjes
1:--
zeven bottels, een kan en een vles
1:24
een rooster
2:--
twee tinne schotels
2:--
een kopere blaker
1:24
zes stale vurken
1:--
zes tinne lepels
1:--
zes tinne borden
3:--
een trek pot
0:24
een confoor
1:--
twee kopere ketels
6:--
twee schuyfdoosen
3:--
zeven trommels in soort
10:--
twee kookpotten
6:--
drie balies in soort
3:--
een karn
6:--
een wasch vaatje
1:--
een ley
0:24
een schietgeweer
30:--
een zadel
20:--
een omslag met zyn booren
12:24
een zaag
1:24
twee handbylen
2:--
drie houte bakjes
0:24
een ryst blok
1:--
een mantje
0:24
zes koornzakken /oud/
9:--
twee beddens met toebehoor
100:--
een quart Bybel
30:--
een Psalm boek
2:--
een ossen wagen
400:--

Bestiaal
Rd:s
tien trek ossen
200
een en dertig aanteel beesten
248
drie aanteel paarden
45
twee ryd paarden
100
vyf honderd twee en veertig aanteel schapen
813
een honderd zeven en veertig aanteel bokken
147

Crediten des boedels
Rd:s
zoo veel aan den overgeblevenen weduwenaar van deszelfs vader Jan Abraham Nel competeert, voor erffenisse van deszelfs overledene moeder Catharina Elisabet van Wyk, blykens acte van kinderbewys in dato 1821 voor den Secretaris der colony Tulbagh Daniel Kuys gepasseerd
4799
Overzulks den boedel rendeert
Rd:s7035
Aldus geinventariseerd en getauxeerd ter Weeskamer aan de Kaap de Goede Hoop, op den 19 Meij 1821 ende zulks op het op en aangeven van den in den hoofde dezes gemelden weduwenaar, dewelke verklaarde zich hierin ter goeder trouwe gedragen en met zyn weten niets verzwegen of terug gehouden te hebben van al het geen tot den boedel behoord, weshalven hy dan ook betuigde de deugdelykheid zyner opgave ten allen tyde des gerequireerd wordende met solemneelen eede nader te bevestigen en verdere belofte om zoo hierna nog iets tot voorsz:e boedel behorende, mogte worden ontdekt daarvan nader en getrouwelyk ter Weeskamer opgaaf te zullen doen, ten einde in zulken gevalle dezen inventaris daarmede te kunnen amplieren.
In teeken der waarheid is dezen ter presentie van de ondergeteekende gecommitteerde Weesmeesteren ende my Adjunct Commis der Weeskamer door den inventaris eigenhandig gesubscribeerd.
Als gecomm: Weesmeesteren: A:V: Bergh, A: v: Breda
Gerite Mathijs Nel J:A:z:
Mij present: J: Serurrier, Adj:t Commis

(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F67%2E12a&freesearchkey=abraham%20nel)

6 Apr 1823
1823, 6 April
Gerret Matys Nel
van Cabo de Goede Hoop, Weduwenaar
Burger alhier
met
Geertruida Margarieta Coetzee
van Cabo voorn., Jonge dogter

Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Tulbagh, Western Cape. marriage register, 1744-1839, page 138, entry no 8. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G4 9/1. Transcribed by Trysie Joubert, Marelize Keyter, Marie Greyvenstein and Annatje Erasmus as part of the eGGSA Project, from VC 664, Cape Archives Repository


FAMILYSEARCH