c.1. Willem NEL, ged. 25/04/1717

c.1.  Willem, ged. 25/04/1717, Stellenbosch  x 12/01/1755, Paarl met Susanna LOMBARD geb. 28/02/1723, d.v. Pieter Lombard en Martha Fourie. Wed van Jonathan Durand.

Willem was die seun van Jan Nel en Susanna Fourie.


FAMILYSEARCH
Stellenbosch baptisms 1690-1732

Willem
Baptised: 25 Apr 1717
Father: Jan Nel
Mother: Susanna Fleuri 
Witnesses: Willem Nel, Jannetie Labat

Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Stellenbosch, Baptism register, 1688-1732, page 82. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G2 4/1. Transcribed by Ockert Malan, Lorna Newcomb and others. See also Die Stellenbosse Heemkring


Testator(s):
Susanna Lombaart

MOOC8/19.63

23 Junij 1789
Inventaris van de boedel wylen Susanna Lombaart, weduwe weijlen den burger Willem Nel.
Een plaats genaamt den Soeten Infal groot in zijn grond een en sestig en een half morgen, geleegen aan de Paarl de Diamant
ses groote manslaven
2 groote slavinne
twee klijne slavinne
30 trek ossen
eenige beesten in ’t veld bij den burger Jan Albert Venter
eenige schaapen in ’t veld bij Cornelis van Wijk
2 merrie paarden

In de camer aan de regterhand
1 kleeder kast
1 ledekant met zijn behangsel en bed
1 catel met zijn bed
1 klijn lessenaar
2 tafels
3 schilderije en 1 spiegel
4 trommels en 1 coffekan
1 klijn kistje en 1 leij

In de agterste kamer aan de linkerhand
1 klyne kast
1 kapstok met zijn behangsel
1 rak met wat boeken
2 schuyfdoosen
1 catel met zyn bed
1 vuurmant

In de voorste camer linkerhand
1 thee tafel en een halve kist
1 kelder met wat flessen
6 p:s tinne schootels
1 p:s tinne keetel
1 p:s tinne schenkbord
1 geweer
2 ledige katels

In ’t voorhuijs
1 silvere zak horologie
3 tafels in zoort
5 rakke met wat portcelyn goed
1 rak met wat glaase
1 handwasch balie met zijn toebehoorde
1 klijn kopere balans en schale met nog eenig kl: kopergoed
1 scheerbekken
1 klijn spiegel
1 koopere schenk ketel met zijn comfoor
2 tinne trekpotten
1 tinne coffekan met wat klyn tin goed
1 klyn rakje

In ’t dispens
1 parthy aarde goed
1 tinne tafel krans
14 p:s gedraayde stoele
6 p:s gesneiden stoele
5 p:s oude stoele

In de combuijs
2 tafels en een bakkist
7 ijsere potte
1 tarte pan
3 koeke [pan]
2 kook keetels
2 roosters
1 kapmes met een hakkebord
1 schuijmspan en een potleepel
2 strijk-ijsers
2 kandelaars
1 koopere beeker
2 koopere hamkeetels
4 emmers
1 ijsere drievoet en 3 schoorsteenkettings

In ’t huijs op de solder
12 p:s geelhoute planken
1 zadel met zijn tobehoord:
eenige mudden koorn
1 sluytmand met een tentzijl
1 parthy rommeling
12 p:s leedige zakke
1 zak met wat rog
1 kistje met wat boeke
2 ryst blokke
1 draag mand en eenige ballast manden

In den kelder
10 leggers vol met wijn
12 ledige leggers
1 legger met wat azijn
3 leedige halve leggers
3 klijne kuijp-balies
1 klijne doppe balie
1 half-aam met wat wijn
2 legger tregters
6 kelder emmers
2 koopere verlaat krane
1 plat vaatje met 2 vlootjes
1 parthij hoepels met wat oud ijserwerk
1 parthij timmermans gereedschap
1 ijsere koevoete
1 ploegschar met zijn kouter
1 parthy grave en pikke
1 legger met wat brandewijn
1 leedige halve legger
1 leedige bierpijp
3 balies
2 balies en een waterhalfaam
1 kist met wat zout
1 vat met wat theer
2 hout-bijle
1 brandewijns keetel met zijn toebehoordens
1 speer haak
1 ploeg met zijn toebehoord:
1 agterploeg
twee osse wagens met haar toebehoord:s
een mool met zijn meel balie en 2 p:s belhamers
2 pees eycke balken
1 parthij poppelier en eijke gordingsstukke
1 parthij poppelier en eijke sparre
1 parthij eyke blokken
1 slypsteen
1 oude ledicant en wasbalie
1 eg met ysere tanden
4 p:s leeren
1 parthy rommelings
eenige slagt schaapen
Voorts is bevonden dat de mondige erfgenaamen den eenen min, den anderen meer aan de boedel was debet, het welk met eenige zig bevindende contante de somma van rd:s690 4 stvr:s bedragende het welk zij in haarlieder presentie over en weer gelijk hebben vereffent en het nog onmondige kind als Jonathan Willem Groenewald zijn daarvan competeerende portie rd:s77 aan contante gelden in een zak verseegelt.
Verders zijn ’er geen obligatie credit nog debet bevonden.
Aldus geinventariseert door de ondergeteekende
Paarl den 23 Junij 1789.
C: Hendrik Niehaus, H: J:s Luttig
De generaale erfgenaamen van voorm: boedel zijn
1) Anna Elisabeth Nel weduwe wijlen den burger Joh:s Jacobus Konterman, oud 33 jaar
2) Martha Willemina Nel, oud 30 jaar
3) Sara Susanna Nel getrouwt met den burger Andries Bester, oud 28 jaar
4) Willem Nel, oud 25 jaar en 4 maanden
5) Jonathan Willem Groenewald, oud omtrent twaalf jaar, zoon van Susanna Durand verwekt bij Jac:s Groenewald - NB gem: Groenewald heeft den vaderlyke erfportie zyner overl: vrouw ontfangen en genoten
(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F19%2E63&freesearchkey=willem%20nel)