c.1. Johan Abraham NEL, geb. 28/08/1735

c.1.  Johan Abraham, ged. 28/08/1735, burger Stellenbosch, x 11/03/1764 met Maria LOUW, ged. 01/03/1744, oorl. 11/07/1797, d.v. Jacobus Louw en Johanna (Jeanne) Gauillaumet xx 25/05/1800, Kaap met Rachel JORDAAN, ged. 29/07/1758 (geen kinders). 

Johan Abraham was die seun van Elias Nel en Anna Viviers.(https://www.wikitree.com/photo.php/5/53/Nel-838-1.jpg)

Johan Abraham
Baptised: 1735,
28 Aug.
Father: Elias Nel
Mother: Anna Vivie
Witnesses: [Oker] Schalk[...] en Sara [Coetze]

Source: Nederduits Gereformeerde Gemeente (NGK), Drakenstein, Baptism register, 1694-1745, page 132. Repository: NG Kerkargief, Noordwal-Wes, Stellenbosch, G3 3/1. Transcribed by Corney Keller, from photocopies of Cape Archives VC 644

Johan Abraham was ‘n burger van Stellenbosch.  Noordwaartse uitbreidings het in c. 1740 noord van die Olifantsrivier en Roggeveldsberge tot stilstand gekom.  Daar is wel noord van hierdie enkele linie plase uitgegee, bv. Akerendam (Calvinia) in 1750 en ander rondom die Hantam en die Kamiesberge.  


(http://www.scielo.org.za/scielo.php?pid=S0075-64582008000100009&script=sci_arttext)

Johan Abraham het in 1764 met Maria Louw getrou.  Ses kinders is uit sy eerste huwelik gebore.   Hy het tussen 1760 en 1765 Noordwaarts begin trek na die Bokkeveld en later na die Hantam.  Die Nels was al in die jaar 1800 bekend as veeboere in die Roggeveld en Bokkeveld.  Hy het op 29 Julie 1758 met Rachel Jourdan getrou.  Geen kinders is uit hierdie huwelik gebore nie.


Johan Abraham het na die suidelike gebiede van die Sakrivier in die Boesmanland getrek.

In Julie 1768 het hy en sy gesin met hul wa vanaf Stellenbosch tot by ‘n fontein langs die Sakrivier getrek. Johan se tweede kind, 'n seun is hier gebore en om dit te vier het hy ‘n amandelboom geplant.  Maar anders as in Numeri 17:8 waar geskryf staan "... daar was nie net botsels aan nie, daar was ook bloeisels en dit het selfs ryp amandels gedra", het die boom wat hy geplant het nooit 'n enkele vrug gedra nie. Nietemin het dit flink gegroei en 'n groot skadukol gegooi.  (http://reisinafrikaans.blogspot.com.au/2008/08/van-amandelboom-tot-williston.html)  Amandelboom se naam is later na Williston verander.


Testator(s):
Maria Louw
MOOC8/52.45a
10 November 1797

Inventaris mitsg:s tauxatie van alle zodanige goederen en effecten als ’er ab intestato met ’er dood zijn ontruijmd ende nagelaten door Maria Louw ten voordeele harer nagelatene man en weduwenaar den landbouwer Jan Abraham Nel ter eenre, mitsg:s hun bijden andere in echt verwekte vijf zo mondige als minderjarige kinderen met namen:
1) Jacobus gehuwd met [ ..... ]
ter andere zijde
2) Jan Abrahamn mondig
3) Johanna Maria gehuwd met Carel van der Merwe
4) Maria Martha Glaudina oud 16 jaren
5) de kinderen van wijlen Anna Nel in huwelijk verwekt met Gerrit van Wijk in namen
a) Abraham oud 14 jaren
b) Maria oud 12 jaren
c) Mina oud 10 jaren
d) Anna van Wijk oud 7 jaren
Zodanig ende indiervoegen als dezelve door de meede landbouwers Johannes Nicolaas Buijs en Nicolaas Vlok zijn g’inventariseerd en door de onderget: gecommitteerde Weesmeesteren getauxeerd in maniere als volgt namentlijk
Rd:s
Een opstal staande op de leeningsplaats gen:t de Verse fontein gelegen op het Roggeveld
1000:--
een opstal staande op de leeningsplaats gen:t de Drooge Cloof gelegen op het Roggeveld
500:--
twee rakken
5:--
een ovale tavel
5:--
een kleijne tavel
3:--
ses stoelen
6:--
vier kadels
4:--
drie bulzakken
60:--
een groote Bijbel
20:--
een kleijne Bijbel
6:--
vier kisten
12:--
vier kisten, kleijnder
4:--
twee boter halfaamen
3:--
een bakkist
2:--
een boterkern
4:--
een botervat
4:--
een waterhalfaam
2:--
tien wateremmers
10:--
een hand moole
20:--
twee strijkyzers
2:--
drie tinne trekpotten
1:24
twee roodkopere ketels
10:--
een koekepan
1:24
een rooster
0:36
een taartepan
6:--
een braadpan
4:--
zeven ijzere potten
28:--
veertig tinne borden
10:--
ses tinne schotels
12:--
ses tinne commen
12:--
twee douzijn lepels en een soup [lepels]
3:24
een douzijn vorken
1:24
een blikke trommel
0:36
tien geweeren
80
twaalf zikkels
3:--
vier pikken
10:--
vier graven
twee koevoeten
4:--
een schroef
3:--
twee klippikken
2:--
een halfaam
3:--
een anker
1:24
twee wagens
300:--
twee oude wagens
150:--
twee ploegen
8:--
een eg
1:24
twee nieuwe zadels
50:--
twee oude zadels
16:--
een handzaag
0:36
drie bijlen
4:--
twee avegaars booren
2:--
een dissel en een snijmes
1:36

Beestiaal
Rd:s
hondert en thien beesten
560:--
vyff en dertig paarden
700:--
ses duijzend en zeven hondert schapen
4466:32

Lijfeigenen
Rd:s
een slave jonge gen:t Domingo van de Caab
150
een slave jonge gen:t April van Mosambicque
300
een slave jonge gen:t Frans van Mosambicque
300
een slave jonge gen:t Louis van Mosambicque
200
een slave jonge gen:t Rama van Bengalen
400
een slave jonge gen:t Mars van Malabaar
250
een slave jonge gen:t Apollos van Bogies
300
een slave meyd gen:t Diana van Malabaar oud en gebreckig
100
een slave meyd gen:t Candase van Bougies
150
een slave meyd gen:t Steijn van de Caab
500
een slave meyd gen:t Rachel van de Caab
600
een slave meyd gen:t Philida van de Caab
600
een slave meyd gen:t Lea de grote van de Caab
500
een slave meyd gen:t Lea de kleijne van de Caab
400
een slave jongetje gen:t Tromp van de Caab
300
een slave jongetje gen:t Saul van de Caab oud 4 jaaren
200
een slave jongetje gen:t Nassan van de Caab oud 2 jaaren
200
een slave jongetje gen:t Izaak van de Caab oud 1 1/2 jaaren
150
een slave jongetje gen:t Benjamin van de Caab zuijgend
50
een slave meysje gen:t Truij van de Caab oud 6 jaar
200
zulx den boedel zuijver rendeert
Rd:s13980:32
Aldus geinventariseerd ende getaxeerd ter Weeskamer aan Cabo de Goede Hoop den 10 November 1797
Als gecomm: Weesmeest:n: A:V: Bergh, W:J: van Oostersee
Voor den opgaaf: Jan A: Nel
(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F52%2E45a&freesearchkey=abraham%20nel)


Testator(s):
Maria Louw
MOOC8/52.45b
10 November 1797

Inventaaris van Jan Abraham Nel
2 rakke
40 tinne borde
6 tinne schotels
6 tinne komme
2 dousijn leepels en 1 soeplepel
12 vurke
7 eijsere potte
1 braadpan
1 taarte pan
1 rooster
1 koekepan
2 roodkoopere keetels
3 tinne trek potten
2 strijkeijsers
10 waater emmers
1 waater halfaam
1 karn en 1 botervat
1 bak kist
4 kiste
4 halve kiste
2 boter halfaame
1 ovaale taavel
1 klijne teetaavel
1 hand koorn moole
4 kaadels
3 bulsakke met zijn toebehoor
1 groote Bijbel
1 halve Bijbel
2 ouwe waagens
2 halfsleete waagens
2 ploege en 1 eg
4 pikke en 4 grave
1 wijnhalfaam en 1 anker
12 sekels
6 stoele
1 blikke trommel
10 geweers
ses duijsend en seeven honderd schaape
honderd en thien beeste
vijfendertig paarde
2 koevoete en 2 klippikke
1 schroef
7 groote mansslaave
5 klijne jongens
en 1 klijne mijd
7 groote slavinne
2 nieuwe saals
2 ouwe saals
1 handsaag
2 handbijl en 1 houtbyl
2 avegaars boore
1 dissel en 1 snijmes
In presentie van ons als getuyge: Johannes Nicolaas Buijs, Nicolaas Vlok
Namen der slaaven
Domingo van de Caab
April van Mosambicque
Frans van Mosambicque
Louis van Mosambicque
Rama van Bengalen
Mars van Mallabaar
Apollos van Bougies

Meyden
Diana van Mallabaar
Candase van Bougies
Steijn van de Caab
Rachel van de Caab
Philida van de Caab
Lea de grote van de Caab
Lea de kleijne van de Caab

de kinders
Tromp van de Caab
Saul van de Caab
Nassan van de Caab
Isaak van de Caab
Benjamin van de Caab
Truij van de Caab

Jan Abr: Nel heeft in leening de Verse fontein gel: op het Roggeveld en de Droge Kloof op het Roggeveld in het distr: van Stellenbosch, beijde resteerd tot ult:o Febr: 1797

(http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F52%2E45b&freesearchkey=abraham%20nel)

Johan Abraham Nel het na die leningsplaas Keulen in die Roggeveld teruggekeer, waarskynlik as gevolg van die Boesmans wat plundertogte langs die Sakrivier uitgevoer het.  (‘n Kultuurhistoriese perspektief op plaastoerisme - gevallestudie van die plase Soutpan en Sewefontein in die groter Calvinia en Nieuwoudtville-distrik deur Mara Visser (nee Theron) – tesis- Maart 2010.)

Op die plaas “Keulen” in die Onder-Roggeveld het die ou vader Jan Nel gewoon. Die Kommissie van Veeteelt wat aangestel was om die landbou en veral die invoer van wolskape te bevorder, het in 1805 die waardige ou vader besoek om hom te oorreed om met Spaanse skape te boer, wat hy dan ook daarna gedoen het.  Die Kommissie het as volg gerapporteer. "De oude man kon niet worden vrygesproken van vooroordeel. Hy meende dat men in dit land zonder de zware staarten der schapen niet doen konde; vooral scheen hy een zaak te hebben opgevat voor, zooals hy het noemde, onze oude Afrikaansche landschappen, waarmede onze voorouders het tog wel hadden kunnen stellen. Men observeerde hem dat deze schapen afkomstig waren van de Hottentotten, die zig het geheele lichaam dagelyks met vet smeeren, en ondertusschen wy Nederlandsche afkomelingen behoorden op te zien tot het voortkweeken van al zulke vee als waarop onze voorouders prys hebben gesteld ... bestaande, omtrent de schapen, in de zoodanige die wol geeven, en dus den stof tot kleeding voor beschaafde menschen, maar geene zwaare staarten om er, gelyk der Hottentotten, zig meede te besmeeren. Deze aanmerkingen scheenen inderdaad invloed te maken op de oude lieden. Zy waren niet afkomstig van Heidenen of Hottentotten maar van Christen Europeanen."  (http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/SOUTH-AFRICA/2004-07/1090158058)