e.5. Susanna Johanna VAN DER WESTHUIZEN, ged. 29/10/1787

e.5.  Susanna Johanna, ged. 29/10/1787, Stellenbosch. waarskynlik jonk dood.

Susanna Johanna was die dogter van Johannes van der Westhuizen en Sara Delport.

FAMILYSEARCH:
Cape Town baptisms 1779-1788
Image 71

FAMILYSEARCH:
Stellenbosch baptisms 1765-1793
Image107